Armenian   Russian    
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 20.12.2006
Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 հունիսի 2001 թվա՟՟կանի, ՀՕ-193) 43-րդ հոդվածի 2-րդ կետի աղյուսակի 18-րդ բաժնում («Գոր՟՟ծու՟նեության այլ բնագավառներ»)`

ա) 7-րդ կետի 7.1 ենթակետը « մինչեւ 9 տոկոս սպիրտ պա՟րու՟նակող այլ սպիր՟տա՟յին խմիչ՟ք՟նե՟՟րի» բառերից հետո լրաց՟նել «, ինչպես նաեւ 2208 ծած՟կա՟գր՟ին դասվող՝ միայն պտուղներից եւ հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս եւ ավելի սպիրտ պարունակող ալկո՟հո՟լա՟յին խմիչքների)» բառերով.

բ) ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  7.1.2 ենթակետ`
 
«7.1.2 Արտաքին տնտե՟սա՟կան գոր՟ծու՟՟նեու՟թ՟յան ապրան՟՟քա՟յին անվա՟նա՟ցանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասա՟կարգչի 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից եւ հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված                40 տոկոս եւ ավելի սպիրտ պա՟րունակող ալ՟կո՟՟հոլային խմիչ՟ք՟՟ների ար՟տա՟՟դ՟րութ՟յուն ԿՄ Պ  -   -   -   -   -   -  Վ»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հունվարի 1-ից:

Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի «բ» կետում նշված գործունեության տեսակի համար տրվող լի՟՟ցեն՟զիա՟ների վրա «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հան՟րա՟պե՟տութ՟յան օրենքի 48-րդ հոդվածի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կետերի դրույթները չեն տարածվում:

Մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հան՟րա՟պե՟տութ՟յան օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ կետի աղյուսակի  18-րդ բաժնի («Գործունեության այլ բնա՟՟՟գավառներ») 7-րդ կետի 7.1 ենթակետին համապատասխան տրված եւ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին գործողության մեջ գտնվող լիցենզիաները մինչեւ 2007 թվականի ապրիլի 1-ը (ներառյալ) ենթակա են վերաձեւակերպման: Սույն պարբերությունում նշված ժամկետում վերա՟ձեւա՟կերպ՟ման դեպքում «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն՟քով լի՟ցենզիայի վերաձեւակերպման համար սահմանված պետական տուրքը չի գանձվում: Սույն պարբերությունում նշված ժամկետում չվերաձեւակերպված լիցենզիաների գործողությունը սույն պարբերությունում նշված ժամ՟կետի ավարտից հետո   համարվում է կասեցված մինչեւ սահմանված կարգով դրանց վերաձեւակերպման օրը:    2007 թվականի ապրիլի 1-ից հետո սույն պարբերությունում նշված լի՟ցեն՟զիաների  վե՟րաձեւակերպման համար պետական տուրքը գանձվում է «Պետական տուրքի մա՟սին» Հա՟յաս՟տա՟նի Հանրապետության օրենքով լիցենզիայի վերաձեւակերպման համար սահ՟մանված դրույ՟քա՟չափով:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

27.12.2006
ՀՕ-249