Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ ՆՎԱԶԵՑՆՈՂ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 05.12.2006

Հոդված 1. Օրենքի նպատակը

Սույն օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապե՟տութ՟յան օրեն՟՟քի 67-րդ հոդվածի համաձայն կարգավորում է համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հան՟րա՟պե՟՟տութ՟յան օրենք՟՟ների կի՟րարկ՟ման արդյունքում հա՟մայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պե՟տության կողմից փոխ՟հա՟տու՟ցե՟լու դեպքերը, ինչպես նաեւ փոխհատուցվող գումարների հաշվարկման եւ համայնքներին դրանց տրամադրման կարգը:

Հոդված 2. Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրապետության օրենք՟՟ների կի՟՟րարկ՟ման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստների փոխ՟հա՟տու՟ցումը պետության կողմից

1. Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրապետության օրենք՟՟ների կի՟րարկ՟՟՟՟ման արդ՟յունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները (այսուհետ` համայնքի բյուջեի կո՟րուստ՟՟ներ) պե՟տութ՟յան կողմից փոխ՟հա՟տուցվում են պե՟տա՟կան բյու՟ջե՟ի մի՟՟ջոցների հաշվին` սույն օրեն՟քով սահ՟՟մանված դեպքերում եւ կար՟գով:

2. Համայնքի բյուջեի կորուստները ենթակա են փոխհատուցման, եթե դրանք առաջացել են սույն օրեն՟քի 8-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված` համայնքի բյուջեին ամրագրված պարտադիր վճար՟նե՟րի գծով:

Հոդված 3. Փոխհատուցման ժամանակահատվածը

1. Համայնքի բյուջեի կորուստները, բացառությամբ սույն հոդվածի երկրորդ եւ երրորդ մասերով նախա՟տես՟ված դեպ՟՟քերի, են՟թա՟կա են փոխ՟հատուցման այդ կորուստներն առաջացնող օրենքն ուժի մեջ մտնելու տար՟վա եւ դրան հա՟՟ջորդող երկու տա՟րի՟նե՟րի համար (այսուհետ` փոխ՟հա՟տուցման ժա՟մա՟նա՟կա՟՟հատ՟՟ված), եթե այլ բան նա՟խա՟տես՟ված չէ այդ օրենքով:

2. Եթե ՟ համայնքի բյուջեի կորուստներն առաջացնող օրենքի նորմի գործողության ժամկետը չի գերա՟զան՟ցում սույն հոդվածի առաջին մասում նշված փոխ՟՟՟հա՟տուցման ժա՟մա՟նա՟կա՟՟հատ՟՟վածը` երեք տարին, ապա փոխ՟՟հա՟տուց՟ման ժամանակահատվածն այդ օրեն՟քի նորմի գործողության ժամկետն է:

3. «Հողի հարկի արտոնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով Հայաս՟տա՟նի Հան՟՟՟՟րա՟՟պետության սահմանամերձ բնակավայրերի մար՟տա՟կան գոր՟՟ծո՟՟ղությունների հետեւանքով չօգտա՟գործ՟վող հո՟՟ղատարածքների համար սահմանված ար՟տո՟նութ՟յուն՟նե՟րի գծով համայնքի բյուջեի կորուստների փոխ՟հա՟՟տուց՟՟ման ժամանակահատվածը այդ նույն օրենքով սահ՟ման՟ված ար՟տոնությունների գործողության ժամկետն է:

Հոդված 4.  Համայնքի բյուջեի եկամուտներն ավելացնող` Հայաստանի Հանրապետության օրենք՟՟ների կիրարկման արդ՟՟յուն՟քում համայնքի բյու՟ջեի լրացուցիչ եկամուտները

1. Համայնքի բյուջեի կորուստների փոխհատուցման գումարը հաշվարկելիս հաշվի են առնվում հա՟՟մայնքի բյուջեի եկամուտներն ավե՟լաց՟նող` Հայաստանի Հանրապետության օրենք՟՟ների կիրարկման արդյունքում փոխհա՟տուցման ժա՟՟՟մա՟նա՟կա՟՟հատ՟՟վածի յուրաքանչյուր տարում համայնքի բյու՟ջեի լրա՟ցու՟ցիչ եկա՟մուտ՟՟նե՟րը (այսուհետ` համայնքի բյու՟ջեի լրացուցիչ եկամուտներ):

2. Համայնքի բյու՟ջեի լրացուցիչ եկամուտները հաշվարկվում են բացառապես սույն օ՟րեն՟քի 8-րդ հոդ՟վածի առաջին մասով նախատեսված` հա՟մայն՟քի բյուջեին օրենքով ամրագրված պարտադիր վճարների գծով` դրանք առաջացնող օրենքն ուժի մեջ մտնելու տարվա եւ դրան հա՟ջորդող երկու տա՟րի՟նե՟րի համար:

Հոդված 5. Համայնքի բյուջեի կո՟րուստ՟ների գու՟՟մարի հաշվարկման եւ նախատեսման կարգը

1. Փոխ՟հա՟տուցման ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր տարվա համար պետության կողմից փոխ՟հա՟՟տուցման են՟՟թակա համայնքի բյուջեի կո՟րուստ՟ների գու՟՟մարը հաշվարկվում է որպես յուրաքանչյուր տա՟՟րում հա՟մայն՟քի բյուջեի կորուստների եւ լրացուցիչ եկամուտ՟ների հաշ՟վար՟կա՟յին գու՟մար՟նե՟րի դրական տար՟բե՟րութ՟յուն (այսու՟հետ` փոխ՟հա՟տուց՟ման ենթակա գումար):

2. Հա՟մայն՟քի բյուջեի կորուստները եւ լրացուցիչ եկամուտ՟ները հաշ՟վար՟կվում են սույն օրենքի բաղ՟կա՟ցու՟ցիչ մասը կազմող հավելվածով (կցվում է) սահմանված բանաձեւերի (այսուհետ` բանաձեւեր) կիրառմամբ:

3. Եթե համայնքի եկամուտները նվազեցնող կամ ավելացնող` Հայաս՟տա՟նի Հանրապետության օրեն՟քի կի՟րարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի կորուստ՟նե՟րը կամ լրացուցիչ եկամուտները հաշ՟վարկելու հա՟մար այդ օրենքն ընդունելու պահին գործող բա՟նա՟ձեւե՟րը կիրառելի չեն, ապա այդ օրենքի հա՟մա՟պա՟տաս՟խան նորմն ուժի մեջ մտնելուց հետո` մեկ տարվա ըն՟թաց՟քում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Ազգային ժողով է ներկայացնում սույն օրենքում փոփոխություններ եւ(կամ) լրացումներ նախատեսող օրենքի նա՟խագիծ:

4. Համայնքների բյուջեներին պետության կողմից տվյալ տարում փոխ՟հա՟տուց՟՟ման են՟թա՟կա գու՟մար՟ները` ըստ առանձին համայնքների, հաստատվում են տվյալ տարվա Հայաստանի Հանրապետության պե՟տա՟՟կան բյուջեի մասին օրենքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ այդ օրենքով:

5. Սույն հոդվածի համաձայն` փոխ՟հա՟տուցման ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր տարվա համար պե՟՟տութ՟յան կողմից համայնք՟նե՟րի բյուջեներին փոխ՟հա՟տուց՟ման են՟թա՟կա գումարները հատ՟կաց՟վում են տվյալ տար՟վան հա՟ջոր՟դող երկրորդ տարվա պետական բյուջեից, եթե այլ բան նախատեսված չէ  օրենքով:

Հոդված 6. Փոխհատուցման ենթակա գումարը հաշվարկող մարմինը

Պետության կողմից փոխհատուցման ենթակա գումարների հաշվարկը եւ հատկացումը` ըստ հա՟մայնք՟՟նե՟րի, իրա՟կա՟նաց՟նում է պե՟տական ֆինանսների կառավարման բնագավառում Հայաստանի Հան՟րա՟պետության կա՟ռա՟վա՟րութ՟յան լիա՟զոր պետական մար՟մինը (այսուհետ` լիազոր մարմին):

Հոդված 7. Փոխհատուցման ենթակա գումարների հատկացումը

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին փոխհատուցման ենթակա գումարները հատ՟՟՟՟կացվում են լիազոր մարմնի համա՟պա՟տաս՟՟՟՟խան տեղական գանձապետական  ստորաբա՟ժա՟նում՟նե՟րում` յուրա՟քանչ՟յուր համայնքի բյուջեի համար բացված գան՟ձա՟պետական հաշիվների միջոցով:

Հոդված 8. Փոխհատուցման գումարների հաշվարկման հիմքում ընկած` համայնքի բյու՟ջե՟ին ամ՟րա՟գրված եկամտատեսակները

1. Պետության կողմից համայնքների բյուջեներին փոխ՟հա՟տուց՟ման ենթակա գումարը հաշ՟վարկվում է, հաշ՟՟վի առնելով համայնքի բյուջեի կորուստները եւ լրացուցիչ եկամուտները հետեւյալ պարտադիր վճարների գծով`

ա) համայնքի վարչական տարածքում գտնվող գույքի համար վճարվող գույքահարկ.

բ)  համայնքի վարչական տարածքում գտնվող հողերի համար վճարվող հողի հար՟՟՟կ.

գ) քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար գանձվող պետական տուրք.

դ) նոտարական գործողությունների համար գանձվող պետական տուրք.

ե) տեղական տուրքեր.

զ) տեղական վճարներ.

է) օրենքով սահմանված տեղական հարկեր:

2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված` համայնքի բյուջեին ամրագրված պարտադիր վճար՟ների գծով հա՟մայն՟՟քի բյու՟՟ջեի կորուստ՟՟նե՟րը եւ լրացուցիչ եկամուտները հաշվարկում են ըստ սույն օրեն՟քի 9-13-րդ հոդ՟վածների: Այդ հոդվածներով նախատեսված արտոնությունները չեն ներառում պար՟տադիր վճար՟նե՟րի հաշվարկման եւ վճարման ժամկետների հե՟տաձգ՟ման, ինչպես նաեւ համայնքի ավա՟գա՟նու կողմից օրենքով իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակում սահմանված ար՟տո՟նութ՟յուն՟ները:

Հոդված 9. Հա՟մայն՟քի բյու՟՟ջեի եկա՟մուտ՟ների կորուստ՟՟նե՟րի եւ լրացուցիչ եկամուտների հաշվարկն ըստ հարկատեսակների

Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասի «ա», «բ» եւ «է» կետերով սահմանված հար՟կա՟տեսակ՟նե՟րի գծով հա՟մայն՟քի բյու՟՟ջեի կորուստնե՟րը եւ լրացուցիչ եկամուտները հաշ՟վարկվում են միայն Հայաս՟տա՟նի Հան՟րա՟պե՟տութ՟յան օրենքներով համապատասխան հարկի դրույ՟քա՟չա՟փերի, հարկվող օբյեկ՟՟տի, հարկ՟ման բա՟զայի փոփոխման, արտո՟նութ՟յուն՟՟նե՟րի ընդ՟լայն՟ման կամ կրճատ՟ման, հարկի վերացման կամ նոր հար՟կա՟տե՟սակի (սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված չլինելու դեպքում` նույն տեղում համա՟պա՟տաս՟խան լրացում կատարելուց հետո) սահմանման դեպքերում:

Հոդված 10. Հա՟մայն՟քի բյու՟՟ջեի եկա՟մուտ՟ների կորուստ՟՟նե՟րի եւ լրացուցիչ եկամուտների հաշվարկն ըստ պետական տուրքերի

Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասի «գ», «դ» կետերով սահմանված պե՟տա՟կան տուրքերի գծով համայն՟քի բյու՟՟՟ջեի կորուստնե՟րը կամ լրացուցիչ եկամուտները հաշվարկվում են միայն Հա՟յաս՟՟տանի Հան՟րա՟պետության օրենք՟ներով նշված պե՟տական տուրքերի դրույքաչափերի, գանձ՟ման օբյեկ՟տի (մա՟տուց՟վող ծառայությունները կամ կա՟տար՟վող գործողությունները, որոնց համար գանձվում է պե՟տա՟՟՟՟կան տուրք), բա՟զային տուրքի չափի փոփոխման, պետական տու՟ր՟քի տվյալ տեսակի վերացման կամ պե՟՟տական տուրքի` հա՟՟՟մայնքի բյուջեին ամրագրված լինելը դադարեցնելու, ար՟տո՟նութ՟՟՟՟յուն՟՟նե՟րի ընդ՟լայն՟ման կամ կրճատման, նոր պետական տուրք համայնքի բյուջեին ամրագրելու (սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասում հա՟մա՟պա՟տասխան լրացում կատարելուց հետո)  դեպ՟՟քերում:

Հոդված 11. Հա՟մայն՟քի բյու՟՟ջեի եկա՟մուտ՟ների կորուստ՟՟նե՟րի եւ լրացուցիչ եկամուտների հաշվարկն ըստ տեղական տուրքերի

Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասի «ե» կետով սահմանված տեղա՟կան տուրքերի գծով հա՟մայն՟՟քի բյուջեի կորուստնե՟րը կամ լրացուցիչ եկամուտները հաշվարկվում են միայն Հա՟յաս՟տա՟նի Հան՟րա՟պե՟տութ՟յան օրենք՟նե՟րով տեղական տուր՟՟քերի դրույքաչափերի, գանձման օբյեկտի (տե՟՟ղական ինք՟նա՟կա՟ռավար՟ման մար՟մին՟նե՟րի կողմից մա՟տուցվող ծառայությունները կամ կա՟տար՟վող գոր՟ծո՟ղութ՟յունները, որոնց հա՟մար գանձվում է տե՟ղա՟կան տուրք) փոփոխման, ար՟տո՟նութ՟՟՟յուն՟՟նե՟րի ընդ՟լայն՟ման կամ կրճատ՟ման, տե՟՟ղա՟կան տուր՟քի որեւէ տեսակի վե՟՟րաց՟՟ման կամ նոր տե՟սա՟կի սահ՟ման՟ման դեպքերում:

Դրույքաչափերի փոփոխության դեպքում տեղա՟կան տուրքերի գծով համայնքի բյուջեի կորուստները կամ լրացուցիչ եկամուտները հաշվարկվում են, եթե տվյալ դրույքաչափի`

ա) վերին սահմանն օրենքով նվազեցվել է, եւ նոր վերին սահմանն ավելի փոքր է, քան մինչ այդ օ՟րենքն ուժի մեջ մտնելը համայնքի ավագանու սահմանած դրույքաչափը.

բ) վերին սահմանն օրենքով մեծացվել է, եւ այդ օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո համայնքի ավա՟գա՟նու նոր սահմանած դրույքաչափը գե՟րա՟զան՟ցում է նախքան այդ օրենքն ուժի մեջ մտնելն օրենքով սահ՟ման՟ված վերին սահմանը.

գ) ստորին սահմանը օրենքով մեծացվել է, եւ նոր ստորին սահմանն ավելի մեծ է, քան մինչ այդ օրենքն ուժի մեջ մտնելը համայնքի ավագանու սահմանած դրույքաչափը:

Հոդված 12. Համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստների եւ լրացուցիչ եկամուտների հաշվարկն ըստ տեղական վճարների

Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասի «զ» կետով սահմանված տեղական վճարների գծով հա՟մայն՟քի բյուջեի կորուստնե՟րը կամ լրացուցիչ եկամուտները հաշ՟վարկ՟վում են միայն Հա՟յաս՟՟տա՟՟նի Հան՟րա՟պե՟՟տութ՟յան օրենք՟նե՟րով տեղական վճարների գանձման օբյեկտի (տե՟ղա՟կան ինք՟նա՟կա՟ռա՟վար՟ման մար՟մին՟ների կողմից կա՟տար՟վող գործողությունները, որոնց համար գանձ՟վում է տե՟՟ղա՟կան վճար) փո՟փոխ՟ման, ար՟՟տո՟նությունների ընդլայն՟ման կամ կրճատման, տե՟ղա՟կան վճա՟րի որեւէ տե՟սակի վե՟՟րաց՟՟ման կամ նոր տե՟սա՟կի սահ՟ման՟ման դեպքերում:

Հոդված 13. Հա՟մայն՟քի բյու՟՟ջեի եկա՟մուտ՟ների կորուստ՟՟նե՟րի եւ լրացուցիչ եկամուտների հաշվարկն ըստ այլ պարտադիր վճարների

Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասով չսահմանված, Հայաստանի Հանրապետության օրենք՟նե՟րով համայնքի բյուջեին ամրագրված պարտադիր վճարների գծով համայնքի բյու՟՟՟՟ջեի կորուստ՟՟նե՟րի կամ լրա՟ցուցիչ եկամուտների գումարները հաշվարկվում են սույն օրե՟ն՟՟քում լրացուցիչ դրույթներ նախա՟տե՟սե՟լու դեպքում` այդ դրույթ՟ներին համապատասխանող բա՟նա՟ձեւերի կիրառմամբ:

Հոդված 14. Փոխ՟հա՟տուց՟՟ման են՟թա՟կա գու՟մարի հաշվարկման ելակետային տվյալները եւ դրանք հաշվառ՟ող մարմինները

1. Փոխ՟հա՟տուցման ժա՟մա՟նա՟կա՟՟հատ՟՟վածի յուրաքանչյուր տարվա համար համայնքի բյուջեին փոխ՟հա՟տուց՟՟ման ենթակա գու՟մարը հաշվարկվում է ելակետային տվյալների հիման վրա: Հաշվարկների արդ՟յուն՟քում փոխհատուցման ենթակա գումարը սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն նախատեսվում է հա՟զար դրամներով` կլորացված տասնորդականի ճշտությամբ:

2. Ելակետային են համարվում այն տվյալ՟ները, որոնք օգ՟տա՟գործ՟վում են սույն օրենքով սահ՟ման՟ված բա՟՟նաձեւերում` յուրաքանչյուր հա՟մայնքի համար: Լիազոր մարմինը յուրաքանչյուր տարի սահ՟մանում է ելա՟՟՟կետային տվյալների ցանկը, դրանք հաշվարկելու կարգը, լիազոր մարմին այդ տվյալների ներկայացման ձեւը, այն լրաց՟նելու կարգը եւ դրանք բյու՟ջե՟տա՟յին օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում տրամադրում այդ տվյալները հաշվառող մարմիններին:

3. Ելակետային տվյալները հաշվառում են համա՟պա՟տաս՟խան պարտադիր վճարը վճա՟րող՟նե՟րին հաշվառող կամ պարտադիր վճարի գանձման համար  պա՟տաս՟խա՟նա՟տու պետական կառա՟վար՟ման կամ տե՟ղական ինքնակառավարման մարմինները` իրենց իրա՟վա՟սութ՟յուն՟ների շրջանակում: Տեղական ինք՟նակառավարման մարմինների կողմից հաշվառվող ելակետային տվյալներ կարող են համարվել նաեւ այն տվյալները, որոնք սույն օրենքով սահ՟ման՟ված բա՟՟նաձեւերում կիրառվելու համար տեղական ինքնա՟կա՟ռա՟վար՟ման մարմինները պաշտոնապես ստանում են հարկատուներից եւ(կամ) պետական մարմիններից:

4. Սույն օրենքի իմաստով ելակետային տվյալ է համարվում նաեւ դրանք հաշվառող մարմ՟նի կող՟մից սույն հոդվածով սահմանված կարգով տրա՟մա՟դրված տեղեկատվությունն այն մասին, որ լիազոր մարմ՟նի սահ՟մանած ելա՟կե՟տա՟յին տվյալների ցանկում ընդգրկված` իր կողմից հաշվառման ենթակա որեւէ տվյալ առ՟կա չէ:

5. Հաշվառող մար՟մնի կողմից սույն օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված ելակետային տվյալ՟՟՟ները կարող է փոփոխել միայն այդ մարմինը: Տեղական ինքնակառավարման մար՟մինն այդ փոփոխությունները կատարում է սույն օրենքով, իսկ պետական մարմինը` բյու՟ջետային օրենս՟դրութ՟յամբ սահմանված կարգով:

6. Ելակետ՟ային տվյալները դրանք հաշ՟վառող մար՟մին՟ները լիազոր մարմին են ներ՟կա՟յաց՟նում յու՟՟րաքանչյուր տարի` բյուջե՟տա՟՟յին օրենսդրությամբ սահ՟մանված ժամ՟կետ՟՟ներում:

7. Տե՟ղական ինքնա՟կա՟ռա՟վար՟ման մարմ՟ինների կող՟մից տրամադրվող ելա՟՟կե՟տա՟յին տվյալ՟՟նե՟րը հավաքում են հա՟մա՟պա՟տասխան մարզպետարանները, Երեւանում` Երեւանի քա՟ղա՟քա՟պե՟տա՟րանը (այ՟սու՟հետ` մարզպետարաններ):

Տեղական ինք՟նակա՟ռա՟վար՟՟ման մարմիններից ելակետային տվյալների ստաց՟՟ման ա՟ռա՟վելագույն ժամկետը մարզ՟պե՟տա՟րան՟ներում սահ՟ման՟վում է բյուջետային օրենսդրությամբ:

Հար՟կա՟տուներից եւ(կամ) պետական մարմիններից պաշտոնապես ստացած ելակետային տվյալ՟նե՟րը տե՟ղական ինք՟նա՟կա՟ռա՟վար՟ման մարմինները մարզ՟՟պե՟տարանին են տրամադրում այդ հար՟կա՟տուներից եւ(կամ) պետական մարմիններից ստացված գրությունների պատճենների հետ:

Մարզպետարաններն ուսումնասիրում են տեղական ինքնակառավարման մար՟մին՟նե՟՟՟րից ստացված ելա՟՟՟՟կետային տվյալների համապատասխանությունը լիազոր մարմնի սահ՟մանած ելակետային տվյալ՟՟՟ների ցանկին, դրանց հաշվարկման կարգին, ներկայացման ձեւին եւ լրացնելու կարգին: Եթե ուսում՟նա՟՟սիրության արդյունքում մարզ՟պետարանը որեւէ հա՟՟՟մայնքի գծով հայտնաբերում է ան՟հա՟մա՟պա՟տաս՟խա՟նութ՟՟յուն, ապա այդ մասին նա անհապաղ պաշ՟տո՟նա՟պես տեղե՟կաց՟նում է տվյալ համայնքի ղեկավարին: Եթե մարզ՟պե՟տա՟՟րանի հայտնաբերած խախտումը տվյալ տեղական ինքնա՟կա՟ռա՟վարման մարմինը մինչեւ սույն մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված ժամկետի ավարտը չի վե՟րացնում, ապա այդ ժամ՟կե՟տը լրա՟նալուց հետո` երեք օրվա ընթացքում, մարզպետարանը տվյալ տեղական ինքնա՟կա՟ռա՟վար՟ման մարմնից ստաց՟ված բոլոր ելակետային տվյալները վերադարձ՟նում է վերջինիս` նշելով վե՟րա՟դարձ՟ման հիմքը:

Սույն մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված ժամկետից հետո տեղական ինքնա՟կա՟ռա՟վարման մարմնի տրամադրած ելակետային տվյալները մարզ՟պե՟տա՟րանում ստանալու դեպ՟քում վերջինս եռօրյա ժամկետում վերադարձնում է դրանք համապատասխան տեղական ինքնա՟կա՟ռա՟՟վար՟ման մարմին` նշելով վերադարձման հիմքը: Այս դեպքում տվյալ համայնքի նկատմամբ կիրառվում  է սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին մասի նորմը:

8. Մարզպետարանները տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ստացված ելա՟կե՟տա՟յին տվյալ՟՟՟ները լիա՟՟զոր մարմին են ներ՟կա՟յաց՟նում «Տե՟ղական ինք՟նա՟կա՟ռա՟վար՟ման մա՟սին» Հա՟յաս՟տա՟նի Հան՟՟՟րա՟պե՟տութ՟յան օրենքի հա՟մա՟ձայն` Հայաստանի Հանրապետության կա՟ռա՟վա՟րության սահ՟մա՟նած իրա՟՟՟՟վա՟կան հսկո՟ղու՟թ՟յան բարձ՟րա՟՟գույն մարմնի մի՟ջոցով:

Հոդված 15. Ելակետային տվյալների ճշգրտումը

1. Սույն օրեն՟՟քի 14-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով եւ ժամկետներում մարզպետարաններին ելակետային տվյալներ տրամադրած տեղական ինքնա՟կա՟ռա՟վարման մարմինները կարող են ճշգրտել դրանք: Ճշգրտված ելակետային տվյալները լիազոր մարմնին են տրամադրվում սույն օրեն՟՟քի 14-րդ հոդ՟վա՟ծով նախատեսված կարգով:

2. Յուրաքանչյուր տարի բյուջետային օրենսդրությամբ սահ՟ման՟վում են տեղական ինք՟նակա՟ռա՟վար՟՟ման մարմիններից ճշգրտված ելակետային տվյալները մարզ՟պե՟տա՟րան՟ներում, ինչպես նաեւ լիազոր մարմ՟նում ստացման առա՟վե՟լա՟գույն ժամկետները:

3. Տեղական ինքնա՟կա՟ռա՟վարման մարմնի ճշգրտած ելակետային տվյալները մարզ՟պե՟տա՟րանում ստացման համար բյուջետային օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետից հետո ստանալու դեպ՟քում  մարզ՟պետարանը եռօրյա ժամկետում վերադարձնում է դրանք համապատասխան տեղական ինքնա՟կա՟ռա՟՟վար՟ման մարմին` նշելով վերադարձման հիմքը:

Եթե որեւէ տեղական ինքնա՟կա՟ռա՟վարման մարմնի ճշգրտած ելակետային տվյալները տրամա՟դր՟վել են սույն օրեն՟՟քի 14-րդ հոդվածով նախատեսված կարգի խախտումով, եւ մարզ՟պե՟տա՟րանի կող՟մից դրա մասին տեղեկացվելուց հետո այդ տեղական ինքնակառավարման մարմինը չի վերացրել խախ՟տու՟մը մինչեւ սույն հոդվածի երկրորդ մասով մարզպետարաններում ստացման համար սահմանված ժամկետի ավար՟տը, ապա այդ ժամկետը լրանալուց հետո` երեք օրվա ընթացքում, մարզպետարանը ճշգրտման նպա՟տա՟կով այդ տեղական ինքնակառավարման մարմնից ստացված ելակետային տվյալները վե՟րա՟դարձ՟նում է վեր՟ջինիս` նշելով վերադարձման հիմքը:

4. Տեղական ինքնա՟կա՟ռա՟վարման մարմնի կողմից սույն հոդվածի երկրորդ մասով մարզպետարա՟՟նում ստացման համար սահմանված ժամկետում տրամադրված ճշգրտված ելակետային տվյալները լիա՟զոր մարմնում ստացման համար բյուջետային օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետից հետո ստացվելու դեպ՟քում կի՟րառվում են սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի երկրորդ մասով սահ՟ման՟ված նորմերը, եթե այդ ճշգրտում՟նե՟րի հի՟ման վրա խելամիտ ժամկետներում հնարավոր չէ կատարել վերահաշվարկ եւ(կամ) վերջինիս արդ՟յունք՟՟նե՟րը նե՟րառել առաջիկա տարվա պետական բյուջեի նա՟խա՟գծում:

Հոդված 16. Ելակետային տվյալների բացակայությամբ կամ ճշգրտմամբ պայմանավորված փոխ՟հա՟տուց՟՟ման ենթակա գումարի վերահաշվարկը եւ տրամադրումը

1. Տեղական ինքնակառավարման մարմնի  կողմից փոխհատուցման ժամանակահատվածի տվյալ տար՟՟վա ելակետային տվյալները օրենսդրությամբ սահ՟ման՟ված ժամ՟կետ՟նե՟րում, լիազոր մարմնի սահ՟մա՟նած ցանկով, ձեւով եւ սույն օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով չտրա՟՟մադրելու դեպքում այդ տարվա համայնքի բյու՟ջեի կրած կո՟րուստները չեն փոխ՟հատուցվում:

2. Ստուգումներով կամ ինքնուրույն հայտնաբերած սխալ ելակետային տվյալների կամ սխալ կա՟տարված հաշվարկների ճշգրտման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պե՟տա՟կան բյուջեի մասին օրենքի համաձայն` հա՟մայն՟քի բյուջեին փոխհատուցման ենթակա գումարի դիմաց`

ա) ավելի վճարված գումարները ենթակա են համայնքի բյուջեից վերադարձման պետական բյուջե` այդ մասին լիազոր մարմնի կողմից հա՟մայն՟քի ղեկավարին տեղեկացնելուց հետո` 18 ամսվա ըն՟թաց՟քում.

բ) պակաս վճարված կամ չվճարված գումարները ենթակա են հատկացման համայնքի բյուջեին, եթե փոխ՟՟հատուցման ենթակա գումարի վերահաշվարկը կատարվել է պետական կառա՟վար՟ման մարմ՟նի  տրա՟մադրած ելակետային տվյալ՟նե՟՟րի կամ լիազոր մարմնի կատարած հաշ՟վարկ՟՟նե՟րի ճշգրտման հետեւան՟քով: Նշված գումարները պետական բյուջեից համայնքին հատկացվում են ոչ ուշ, քան վերա՟հաշ՟վարկ կա՟տա՟րե՟լու հա՟մար հիմք հանդիսացող փաստը հայտնաբերելու տարվան հաջորդող բյուջետային տար՟վա ընթացքում:

Սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված պարտավորությունները չեն կարող առաջանալ, եթե ստու՟գումներով կամ ինքնուրույն հայտնաբերած սխալ ելակետային տվյալները կամ կա՟տարված հաշ՟վարկ՟ների սխալ լինելը հայտնաբերվել է դրանք տրամադրելու կամ կատարելու տարվան հա՟ջոր՟դող երրորդ տարին լրանալուց հետո:

Հոդված 17. Սույն օրենքը խախտելու համար պատասխանատվությունը

Սույն օրենքի խախտումներն առաջացնում են պատասխանատվություն` Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

Հոդված 18. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

Հոդված 19. Եզրափակիչ եւ անցումային դրույթներ

1.  Սույն օրենքի համաձայն` համայնքի բյուջեին փոխհատուցման ենթակա գումարների հաշ՟վար՟կումը եւ հատ՟՟կա՟ցու՟մը սկսվում է, հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո ընդունված, 2005 թվականի հուն՟վարի 1-ի դրությամբ գործող` համայնքների 2005 թվականի բյուջեների եկամուտները նվազեցնող եւ(կամ) ավելացնող  Հայաստանի Հանրապետության օրենքները:

2.  Սույն օրենքի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյուն՟քում համայնքերի բյուջների եկամուտների` մինչեւ 2005 թվականի հունվարի 1-ը առաջացած կորուստները հա՟մարվում են ամբողջապես փոխհատուցված պետության կողմից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

27.12.2006
ՀՕ-254


27.11.2008 «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
26.12.2008 «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաuտանի Հանրապետության oրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուuտները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին