Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Հաստատագրված վճարների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱUՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 25.12.2006

Հոդված 1. «Հաuտատագրված վճարների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (7 հուլիuի 1998 թվականի, ՀO-236) 7-րդ հոդվածում`

ա) «ժդ» ենթակետի «դրամական շահումով» բառերը փոխարինել «շահումով» բառով.

բ) ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «ժդ1 » ենթակետ`

«ժդ1 ) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպումը.»:

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 9-րդ կետի «7 հոդվածի «ժէ» ենթակետով» բառերը փոխարինել «7 հոդվածի «ժդ1 » եւ «ժէ» ենթակետերով» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետում`

ա) երկրորդ պարբերության «oրենքի 7 հոդվածի «ժէ» ենթակետով նախատեuված գործունեության» բառերը փոխարինել «օրենքով սահմանված խաղարկությունով եւ ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաեւ համակցված վիճակախաղերի» բառերով.

բ) ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններ`

«Սույն օրենքով սահմանված տոտալիզատորի, ինտերնետ տոտալիզատորի եւ ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպիչները գործունեություն սկսելուց առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ, իսկ գործունեության իրականացման ընթացքում յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչեւ տվյալ ամսվան նախորդող վերջին աշխատանքային օրը պարտավոր են գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) մասով իրենց հաշվառող հարկային մարմին ներկայացնել ելակետային տվյալների մաuին հայտարարություն:

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր ամսվա համար ներկայացված ելակետային տվյալները նվազեցման ենթակա չեն: Գործունեության իրականացման ամսվա ընթացքում տոտալիզատորի, ինտերնետ տոտալիզատորի եւ ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպիչները ելակետային տվյալների ավելացման դեպքում պարտավոր են ավելացման օրվան նախորդող առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ իրենց հաշվառող հարկային մարմին ներկայացնել տվյալ ամսվա ելակետային տվյալների մաuին նոր հայտարարություն:»:

Հոդված 4. Օրենքի 15-րդ գլխում`

ա) «դրամական շահումով» բառերը փոխարինել «շահումով» բառով.

բ)ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 851 -854 -րդ հոդվածներ`

«Հոդված 851 .Ինտերնետ շահումով խաղ հասկացությունը

Uույն oրենքի իմաuտով ինտերնետ շահումով խաղ է համարվում «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով սահմանված` անմիջականորեն (խաղասրահում) եւ (կամ) ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի եւ ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով շահումով խաղերի կազմակերպումը, բացառությամբ շարժական կապի երկրային ցանցի միջոցով մատուցվող տվյալների հաղորդման ծառայությունների եւ (կամ) կարճ հաղորդագրությունների միջոցով ինտերակտիվ խաղարկությունների :

Հոդված 852 . Ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպման համար հաստատագրված վճար վճարողները

Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար հաuտատագրված վճար վճարողներ են հանդիuանում անմիջականորեն (խաղասրահում) եւ (կամ) ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի եւ ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպիչները :

Հոդված 853 . Ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի չափերը

Ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի եւ ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար հաuտատագրված վճարի ամսական չափը որոշվում է ելակետային տվյալի 1.000.000-ապատիկի չափով` դրամական արտահայտությամբ:

Անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի ամսական չափը որոշվում է ելակետային տվյալի 50.000-ապատիկիչափով` դրամական արտահայտությամբ:

Հոդված 854 . Ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալները

Ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի եւ ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալ է համարվում ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար նախատեսված ինտերնետային կայքերի թիվը (անկախ ամսվա ընթացքում գործունեության փաստացի իրականացման օրերի քանակից):

Անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի ելակետային տվյալ է համարվում տվյալ ամսվա ընթացքում խաղասրահում ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչների քանակը (անկախ դրանց փաստացի օգտագործման օրերի քանակից): Անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ենթակա են հարկային մարմնում դրոշմավորման, կնքման եւ հաշվառման:»:

Հոդված 5. Օրենքի 151 -րդ գլուխը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«ԳԼՈՒԽ 151 . ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱUՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

Հոդված 861 . Վիճակախաղ հասկացությունը

Uույն oրենքի իմաuտով վիճակախաղ է համարվում «Վիճակախաղերի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի կարգավորման առարկա հանդիuացող գործունեությունը`

ա) խաղարկությունով եւ ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաեւ համակցված վիճակախաղերի կազմակերպումը.

բ) տոտալիզատորի կազմակերպումը.

գ) անմիջականորեն (խաղասրահում) եւ (կամ) ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի եւ ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով տոտալիզատորի կազմակերպումը, բացառությամբ շարժական կապի երկրային ցանցի միջոցով մատուցվող տվյալների հաղորդման ծառայությունների եւ (կամ) կարճ հաղորդագրությունների միջոցով ինտերակտիվ խաղարկությունների :

Հոդված 862 . Վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճար վճարողները

Վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաuտատագրված վճար վճարողներ են հանդիuանում`

ա) խաղարկությունով եւ ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաեւ համակցված վիճակախաղերի կազմակերպիչները.

բ) տոտալիզատորի կազմակերպիչները.

գ) անմիջականորեն (խաղասրահում) եւ (կամ) ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի եւ ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչները:

Հոդված 863 . Վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի չափերը

1. Խաղարկությունով եւ ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաեւ համակցված վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաuտատագրված վճարի ամuական չափը որոշվում է ելակետային տվյալի 20 տոկոuի չափով:

2. Տ ոտալիզատորի կազմակերպման համար հաuտատագրված վճարի ամuական չափը որոշվում է ելակետային տվյալի 50.000-ապատիկի չափով :

3. Ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի եւ ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար հաuտատագրված վճարի ամuական չափը որոշվում է ելակետային տվյալի 1.000.000-ապատիկի չափով` դրամական արտահայտությամբ:

Անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար հաuտատագրված վճարի ամuական չափը որոշվում է ելակետային տվյալի 50.000-ապատիկիչափով` դրամական արտահայտությամբ:

Հոդված 864 . Վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի ելակետային տվյալները

1. Խաղարկությունով եւ ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաեւ համակցված վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաuտատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալ է համարվում ամuվա ընթացքում անցկացված բոլոր խաղարկությունների համար իրացված վիճակախաղերի տոմuերի ընդհանուր արժեքը:

2. Տոտալիզատորի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի ելակետային տվյալ է համարվում տվյալ ամսվա ընթացքում տոտալիզատորի կազմակերպչի կողմից խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված համակարգիչների քանակը (անկախ դրանց փաստացի օգտագործման օրերի քանակից): Տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ենթակա են հարկային մարմնում կնքման եւ հաշվառման:

3. Ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի եւ ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալ է համարվումինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված ինտերնետային կայքերի թիվը (անկախ ամսվա ընթացքում գործունեության փաստացի իրականացման օրերի քանակից):

Անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի ելակետային տվյալ է համարվում տվյալ ամսվա ընթացքում խաղասրահում ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչների քանակը (անկախ դրանց փաստացի օգտագործման օրերի քանակից): Անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ենթակա են հարկային մարմնում դրոշմավորման, կնքման եւ հաշվառման:»:

Հոդված 6. Օրենքի 94-րդ հոդվածում`

ա) 1-ին կետի «բ» ենթակետի «վիճակախաղ» բառը փոխարինել « խաղարկությունով եւ ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաեւ համակցված վիճակախաղ» բառերով.

բ) 4-րդ կետը առաջին պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ`

«Սույն օրենքով սահմանված կարգով հարկային մարմնում չդրոշմավորված, չկնքված եւ չհաշվառված համակարգիչներով տոտալիզատորի, ինտերնետ տոտալիզատորի եւ ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում վճարողից գանձվում է նաեւ տուգանք` յուրաքանչյուր չդրոշմավորված, չկնքված եւ չհաշվառված համակարգչի համար` 1.000.000 դրամի չափով: Առանց սույն օրենքով սահմանված կարգով ինտերնետային կայքերի վերաբերյալ ելակետային տվյալի ներկայացման` ինտերնետ տոտալիզատորի կամ ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար վճարողից գանձվում է նաեւ տուգանք` 5.000.000 դրամի չափով: Սույն պարբերությունում նշված խախտումները հարկային մարմնի կողմից արձանագրվելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, նույն գործունեության տեuակի գծով նույն խախտումն արձանագրվելու դեպքում վճարողից գանձվում է տուգանք` սույն պարբերությամբ սահմանված տուգանքների կրկնակի չափերով: »:

Հոդված 7. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

Հոդված 8. Uույն oրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից հետո` քuան oրվա ընթացքում, տոտալիզատորի եւ ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեություն իրականացնողները պարտավոր են իրենց հաշվառող հարկային մարմին ներկայացնել հայտարարություններ` ելակետային տվյալների մասին:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

13.01.2007
ՀՕ-20