Armenian   Russian    
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 26.02.2007

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuգիրքը (6 դեկտեմբերի 1985 թվականի) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  1952 -րդ հոդվածով.

«Հոդված 1952 . Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից այլ պետության քաղաքացիություն  ընդունելու կամ ստանալու դեպքում  Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնին չհայտնելը

Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու դեպքում  Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնին չհայտնելը`

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի  հիսնապատիկի չափով:»:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

06.03.2007
ՀՕ-78