Armenian   Russian    
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 22.02.2007

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (30 մայիսի 2001 թվականի, ՀՕ-193) 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝

ա) լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի «16. Տրանսպորտի բնագավառ» բաժնի 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«1. կանոնավոր օդային հաղորդակցություն».

բ) ուժը կորցրած ճանաչել լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի՝ «16. Տրանսպորտի բնագավառ» բաժնի 2-րդ կետը:

Հոդված 2. Մինչեւ ս ույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը տրված լիցենզիաները գործում են մինչեւ այդ լիցենզիայում նշված ժամկետի ավարտը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

15.03.2007
ՀՕ-84