Armenian      
Կենտրոնական բանկի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 09.04.2007

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (30 հունիսի 1996 թվականի, ՀՕ-69) 20-րդ հոդվածում`

1) «ժէ» կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«ժէ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով բանկին, վարկային կազմակերպությանը կամ ապահովագրական ընկերությանը ճանաչում է անվճարունակ, հարուցում է դրանց սնանկության վարույթ, իրականացնում է այդ օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ, ընդունում է բանկերի, վարկային կազմակերպությունների կամ ապահովագրական ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված՝ օրենքով իր իրավասությանը վերապահված որոշումներ.».

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «լա» կետով՝

«լա) սահմանում է ապահովագրական ընկերություններում ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները, իրականացնում է «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունները:»:

Հոդված 2. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «պարունակում» բառից հետո լրացնել «, կամ ապահովագրական գործունեություն իրականացնող առանձին անձանց հետ կապված հարցեր, որոնք ապահովագրական գաղտնիք են պարունակում» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 391 -րդ հոդվածում`

1) 5-րդ մասը «գաղտնիք» բառից հետո լրացնել «, իսկ ապահովագրական եւ վերաապահովագրական ընկերություններում ՝ ապահովագրական գաղտնիք » բառերով.

2) 6-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«6. Բանկ երում կամ ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերություններում uտուգումների ընթացքում հաuտատապեu հայտնի նախապատրաuտվող կամ արդեն իuկ կատարված քրեորեն հետապնդելի արարքի հատկանիշներ պարունակող խախտումների բացահայտման դեպքում Կենտրոնական բանկ ն այդ մաuին հայտնում է համապատաuխան իրավապահ մարմիններին՝ համապատասխանաբար «Բանկ ային գաղտնիքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով կամ «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված կարգով:».

3) 7-րդ մասը «Բանկ» բառից հետո լրացնել «կամ ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերություն» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 395 -րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «ժե» կետը «բանկերի» բառից հետո լրացնել «, ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերությունների » բառերով.

2) 6-րդ մասը «բանկը», «բանկի» եւ «բանկում» բառերից հետո լրացնել «, ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերությունը » բառերի համապատասխան հոլովներով, բացառությամբ Կենտրոնական բանկին վերաբերող դրույթների:

Հոդված 5. Օրենքի 3910 -րդ հոդվածի վերնագիրը եւ տեքստը «բանկի» բառից հետո լրացնել «, ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերության » բառերով, բացառությամբ Կենտրոնական բանկին վերաբերող դրույթների:

Հոդված 6. Օրենքի 3912 -րդ, 3913 -րդ, 3914 -րդ հոդվածների տեքստը «բանկը» եւ «բանկի» բառերից հետո լրացնել «, ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերությունը » բառերի համապատասխան հոլովներով, բացառությամբ Կենտրոնական բանկին վերաբերող դրույթների:

Հոդված 7. Օրենքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետը «բանկերի» բառից հետո լրացնել «, ապահովագրողների» բառով:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից չորս ամիս հետո:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

22.05.2007
ՀՕ-183