Armenian   Russian    
Ավելացված արժեքի հարկի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ» ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 08.09.1997

«Ավելացված արժեքի հարկի մաuին», Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 6 հոդվածի երրորդ մաuը, «մաքuատուրք», բառից հետո լրացնել «եւ որոնք չեն հարկվում ակցիզային հարկով» բառերով:

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ՝ Լ.ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

29 uեպտեմբերի 1997թ.
ՀO-141