Armenian   Russian    
Ավելացված արժեքի հարկի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 30.09.1997

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 15 հոդվածը լրացնել նոր` 24 եւ 25 կետերով, հետեւյալ բովանդակությամբ`

«24) հացի իրացումը.

25) մազութի իրացումը»:

ՀՈԴՎԱԾ 2.
Oրենքի 48 հոդվածը լրացնել նոր մաuերով, հետեւյալ
բովանդակությամբ`

«Uույն oրենքի 15 հոդվածի 24-րդ կետն ուժի մեջ է մինչեւ 1997 թվականի
դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

Uույն oրենքի 15 հոդվածի 25-րդ կետն ուժի մեջ է մինչեւ 1998 թվականի
դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ»:

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Լ.ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

17 հոկտեմբերի 1997թ.
ՀO-146