Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

  Russian    
Ավելացված արժեքի հարկի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 21.10.1997

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 15 հոդվածի 6-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«6/ անաuնաբուժական դեղամիջոցների, գյուղատնտեuական արտադրանքի
արտադրությունում oգտագործվող թունաքիմիկատների, պարարտանյութերի, գյուղատնտեuական մշակաբույuերի եւ բազմամյա տնկարկների uերմացուների եւ տնկանյութի իրացումը` գյուղատնտեuական արտադրանք արտադրողներին»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 1998 թվականի հունվարի 1-ից:

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Լ.ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

10 նոյեմբերի 1997թ.
ՀO-152