Armenian      
2007 թվականի պետական բյուջեի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 03.07.2007

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (29 նոյեմբերի 2006 թվականի ՀՕ-184-Ն) 1-ին հոդվածում.

1) 1-ին կետի «ա» եւ «բ» ենթակետերում համապատասխանաբար եկամուտների եւ ծախսերի գումարներն ավելացնել 25.0 մլրդ դրամով.

2) 3-րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետերում համապատասխանաբար եկամուտների եւ ծախսերի գումարներն ավելացնել 1.5 մլրդ դրամով:

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների եւ ծախսերի գումարներն ավելացնել 24,992,576.8 հազ. դրամով:

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները.
 
  
(հազար դրամներով)
 
Մուտքերի եւ ելքերի գումարների փոփոխություն (մուտքերի ավելացումները եւ ելքերի պակասեցումները բերված են դրական նշանով, իսկ մուտքերի պակասեցումները եւ ելքերի ավելացումները` փակագծերում)
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
0.0
այդ թվում՝
 
Ա. Ներքին աղբյուրներ
14,400,000.0
այդ թվում՝
 
1. Պետական արժեթղթեր` ընդամենը
(302,424.1)
որից`  
բ) մուրհակների մարում 
(302,424.1)
2. Այլ ներքին աղբյուրներ
14,702,424.1
որից`  
ա) 2007 թվականի տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցներ
14,702,424.1
Բ. Արտաքին աղբյուրներ 
(14,400,000.0)
այդ թվում`
 
1. Վարկերի ստացում
(14,400,000.0)

Հոդված 4. Օրենքի 6-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները.
 
 
(հազար դրամներով)
  
Եկամուտների գումարների փոփոխություն 
(ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ
24,992,576.8
այդ թվում՝
 
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
8,872,817.1
որից՝  
1.Հարկային եկամուտներ 
8,872,817.1
Բ. ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
15,762,759.7
այդ թվում` Երեւան քաղաքում տեղաբաշխված պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարումից
15,762,759.7
Գ. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ 
357,000.0

Հոդված 5. Օրենքի 7-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները եւ լրացումները.
 
            
(հազար դրամներով)
       
 Հատկացումների գումարների փոփոխություն
(ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)
   
  
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
24,992,576.8
   
    
այդ թվում`  
01
   
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
4,475,695.1
  
   
այդ թվում`   
   
01
Օրենսդիր մարմին, պետական կառավարում
(66,793.4)
   
02
Պետական ֆինանսական կառավարում
3,862,059.6
   
03
Արտաքին քաղաքական գործունեություն
337,850.0
   
05
Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն
3,224.4
  
06
Ընտրություններ եւ հանրաքվեներ
259,966.7
  
07
Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայություններ
79,387.8
02
  
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(2,096.1)
  
  
այդ թվում`  
  
03
Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր
(2,096.1)
03
  
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
437,563.7
  
  
այդ թվում`  
  
01
Հասարակական կարգի պահպանություն
492,109.7
  
02
Ազգային անվտանգություն
90,000.0
  
03
Դատական գործունեություն
(144,546.0)
04
  
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
174,252.1
  
  
այդ թվում`  
  
03
Տարրական, հիմնական եւ միջնակարգ ընդհանուր կրթություն
163,215.0
  
05
Արտադպրոցական դաստիարակություն
(7,111.4)
  
06
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն
10,000.0
  
07
Միջին մասնագիտական կրթություն
(30,000.0)
  
10
Գիտություն
38,148.5
05
  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
(1,059,216.8)
  
  
այդ թվում`  
  
02
Հիվանդանոցային բուժօգնություն
78,265.2
  
03
Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնություն
(80,000.0)
  
05
Բուժօգնության այլ ծառայություններ
(1,128,600.0)
  
06
Առողջապահական այլ ծառայություններ եւ ծրագրեր
71,118.0
06
  
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
106,408.9
  
  
այդ թվում`  
  
02
Կենսաթոշակային ապահովում
44,447.8
  
04
Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ
(9,109.6)
  
05
Այլ սոցիալական ծրագրեր
71,070.7
07
  
ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ
1,304,747.3
  
  
այդ թվում`  
  
01
Մշակույթի, տեղեկատվության, սպորտի եւ կրոնի բնագավառում պետական կառավարում
(1,000.0)
  
02
Գրադարաններ
45,967.8
 
03
Թանգարաններ եւ ցուցահանդեսներ
89,860.6
  
04
Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ
65,886.0
  
06
Արվեստ
1,023,714.7
  
08
Հուշարձանների եւ մշակութային արժեքների վերականգնում եւ պահպանում
3,860.9
  
09
Սպորտ
42,457.3
  
11
Հրատարակչություններ, խմբագրություններ
14,000.0
  
15
Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ
20,000.0
08
  
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
4,039,473.6
  
  
այդ թվում`  
  
02
Բնակարանային տնտեսություն եւ բնակարանային շինարարություն
5,296,239.4
  
04
Ջրամատակարարում եւ կոյուղու համակարգերի շահագործում
(2,500,000.0)
  
05
Այլ ծրագրեր
1,243,234.2
09
  
ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏՒԿ ՀԱՄԱԼԻՐ
(10,400,000.0)
  
  
այդ թվում`  
  
02
Էլեկտրաէներգետիկա
(10,400,000.0)
10
  
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
2,047,220.7
  
  
այդ թվում  
  
01
Գյուղատնտեսության բնագավառում պետական կառավարում
92,354.4
  
02
Հողերի բարելավման աշխատանքներ
710,965.0
  
03
Ձկնաբուծություն,ջրային տնտեսություն
(230,000.0)
  
07
Տոհմաբուծություն, սերմնաբուծություն եւ այլ ծրագրեր
1,473,901.3
11
  
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառությամբ վառելիքի), ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1,669,796.7
  
  
այդ թվում`  
  
04
Նախագծահետախուզական աշխատանքներ
1,669,796.7
12
  
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՊ
13,304,317.7
  
  
այդ թվում`  
  
02
Ավտոմոբիլային եւ քաղաքային էլեկտրական տրանսպորտ
1,753,623.5
  
04
Երկաթուղային տրանսպորտ
3,817.7
 
05
Օդային տրանսպորտ
167,301.4
  
07
Ճանապարհային տնտեսություն
11,276,575.1
  
08
Կապ
103,000.0
13
  
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
36,075.0
  
  
այդ թվում`  
  
01
Առեւտրի, սպասարկումների, մատակարարման գործունեության եւ ընդհանուր բնույթի տնտեսական ծառայությունների բնագավառում պետական կառավարում
36,075.0
14
  
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
8,858,339.0
  
  
այդ թվում`  
  
01
Պետական պարտքային պարտավորությունների հետ գործառնություններ
(43,896.2)
  
06
Այլ ծրագրեր
8,902,235.2

Հոդված 6. Օրենքի 8-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները եւ լրացումները.
 
 
(հազար դրամներով)
 
Հատկացումների գումարների փոփոխություն
(ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
24,992,576.8 
այդ թվում՝   
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
19,113,251.2 
այդ թվում՝   
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ
140,159.5 
ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ
(43,896.2)
այդ թվում՝   
Տոկոսավճարներ ներքին պարտքի դիմաց
(8,896.2)
Տոկոսավճարներ արտաքին պարտքի դիմաց
(35,000.0)
ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ
1,565,237.9 
այդ թվում՝   
Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող նպատակային հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ
1,478,550.0 
Ձեռնարկություններին եւ կազմակերպություններին տրվող սուբսիդիաներ
86,687.9 
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ
4,474,687.0 
այդ թվում՝   
Թոշակներ
44,447.8 
Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ
4,430,239.2 
այդ թվում՝   
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ
(18,464.4) 
- ընթացիկ ներքին այլ տրանսֆերտային վճարներ
4,248,703.6 
- ընթացիկ արտաքին այլ տրանսֆերտային վճարներ
200,000.0 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
12,977,063.0 
այդ թվում՝   
Ապրանքների ձեռքբերում
223,043.7 
այդ թվում՝   
Գույք, գրասենյակային ապրանքներ եւ նյութեր
(363,284.3)
այդ թվում՝   
- գրասենյակային ապրանքներ եւ նյութեր
(22,844.3)
- գույք եւ սարքավորումներ
(5,350.0)
- փափուկ գույք եւ հանդերձանք
(335,090.0)
Սննդամթերք
26,473.9 
Այլ ծախսեր
559,854.1 
Գործուղումներ եւ ծառայողական ուղեւորություններ
(71,158.2)
Տրանսպորտային ծառայությունների վճարներ
(321,022.2)
Կապի ծառայությունների վճարներ
(44,554.2)
Կոմունալ ծառայությունների վճարներ
(5,049.0)
այդ թվում՝   
Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի եւ ջեռուցման ծախսեր
(5,077.0)
Ջրմուղ- կոյուղուց օգտվելու վարձի վճարման ծախսեր
(40.0)
Այլ կոմունալ ծախսեր
68.0 
Այլ ծախսեր
13,195,802.9 
այդ թվում՝   
Հարկերի, տուրքերի եւ այլ պարտադիր վճարների կատարման ծախսեր
3,700.0 
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր
13,192,102.9 
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ
5,226,829.6 
այդ թվում՝   
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ
2,931,610.1 
այդ թվում՝   
ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
(914,141.9)
ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
1,708,390.4 
ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
2,144,251.6 
այդ թվում՝   
Շենքերի, շինությունների եւ բնակարանների ձեռքբերման ծախսեր
486,150.0 
Սարքերի եւ սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր
3,857,509.1 
Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման ծախսեր
283,580.0 
Այլ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր
(2,482,987.5)
ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
28,110.0
այդ թվում՝   
Հեղինակային իրավունքների, արտոնագրերի, առեւտրական նշանների օգտագործման իրավունքների ձեռքբերման ծախսեր
28,110.0 
ԿԱՊԻՏԱԼ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ
(35,000.0)
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ
2,295,219.5 
ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՀԱՆԱԾ ՄԱՐՈՒՄԸ
652,496.0 
այդ թվում՝   
Ներքին վարկավորում՝ հանած մարումը
652,496.0 
այդ թվում՝   
Վարկերի տրամադրում
652,496.0 

Հոդված 7. Օրենքի N 1 եւ N 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ եւ լրացումներ համաձայն սույն օրենքի համապատասխանաբար N 1 եւ N 3 հավելվածների, իսկ N 4 հավելվածում` փոփոխություններ համաձայն սույն օրենքի N 2 հավելվածի:

Հոդված 8. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ կետում եկամուտների եւ ծախսերի գումարներն ավելացնել 44,447.8 հազ. դրամով:

Հոդված 9. Սույն օրենքի NN 1-3 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

16.07.2007
ՀՕ-191