Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Սահմանադրական դատարանի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 16.11.2007

Հոդված 1.   «Սահմանադրական  դատարանի  մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (1 հունիսի 2006 թվականի, ՀՕ-58-Ն) 74-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «հրապարակման օրվանից հետո` յոթերորդ օրը» բառերը փոխարինել «հրապարակման պահից յոթնօրյա ժամկետում» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

16.11.2007
ՀՕ-220