Armenian   Russian    
Սնանկության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 24.10.2007

Հոդված 1. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (25 դեկ՟տեմ՟բե՟րի  2006 թվականի, ՀՕ-51-Ն) 63-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «եւ uոցիալական ապա՟հովագրության պետական հիմնադրամի» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետից հանել «, uոցիալական ապահո՟վա՟գրու՟թյան պետական հիմնադրամի» բառերը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

19.11.2007
ՀՕ-246