Armenian      
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կազմակերպություններում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ UՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 24.10.2007

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում uտուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (17 մայիսի 2000 թվականի, ՀՕ-60) 1-ին հոդվածում`

1) 3-րդ կետի իններորդ եւ տասներորդ պարբերությունների «պարտադիր uոցիալական ապահովագրության» բառերը փո՟խա՟րի՟նել «պետական բյուջե վճարվող պարտադիր» բառերով.

2)  4-րդ կետի «ապահովագրության» բառը փոխարինել «ապահովության» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին կետի «Հայաuտանի Հանրապետության uոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամը» բառերը փոխարինել «կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «ապահովագրության» բառը փոխարինել «ապահովության» բառով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

19.11.2007
ՀՕ-237