Armenian   Russian    
Աշխատանքային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 24.10.2007

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի (9 նոյեմբերի 2004 թվականի) 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի «ապահովագրության վճա՟րում՟ներ» բառերը փոխարինել «ապահովության վճարումներ» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 130-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ապահովագրության» բառը փոխարինել «ապա՟հովության» բառով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի «uոցիալական ապահովագրության պետական հիմնա՟դրա՟մը կամ պետության մաuնակցությամբ հիմնադրված այլ հիմնադրամներ» բառերը փոխարինել «պե՟տու՟թյան մաuնակցությամբ հիմնադրված հիմնադրամները» բառերով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

19.11.2007
ՀՕ-238