Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀUԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.11.2007

«Հuկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (22 նոյեմբերի 2004 թվականի, ՀO-129-Ն) 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «բ» կետի վեցերորդ պարբերությունը, 5-րդ հոդվածը, 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 8-րդ հոդվածը, 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ» կետը, 3-րդ մասը եւ 10-րդ հոդվածի   2-րդ մասը «դիլերային» բառից հետո լրացնել  «-բրոքերային» բառով:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

04.12.2007
ՀՕ-259