Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին   (Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 08.04.2008

Հոդված 1. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  2001 թվականի  ապրիլի 3-ի ՀՕ-169 օրենքի (այսուհետ` Օրենք)  4-րդ հոդվածը «գրանցամատյանի» բառից հետո լրացնել «ամբողջական», իսկ «օգտվելու» բառից հետո` «, իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենները ստանալու» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետը «օգտվելու» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ կանոնադրության պատճենի տրամադրման» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի «է» կետը «գրանցամատյանից» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենները» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 10-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2.1-րդ մասով.

«2.1. Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումները սահմանված կարգով տրամադրում են տեղեկություններ պետական միասնական գրանցամատյանից, ինչպես նաեւ իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենները:»

Հոդված 5. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետում`

1. երրորդ նախադասությունից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություններով.

«Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական  տեղեկությունները, ինչպես նաեւ իրավաբանական անձանց կանոնադրությունները տեղադրվում են ինտերնետային կայքում:

Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկությունները, ինչպես նաեւ իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենները տրամադրվում են պետական տուրքի վճարումը կատարելուց հետո:

Պետական միասնական գրանցամատյանի մասնակի տեղեկությունները (իրավաբանական անձի անվանումը եւ կազմակերպաիրավական ձեւը, պետական գրանցման տարին, ամիսը, օրը, իրավաբանական անձի գրանցման համարը, իրավաբանական անձի հիմնադիրները) տրամադրվում են առանց պետական տուրք վճարելու:».

2. վերջին նախադասությունը հանել:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի սեպտեմբերի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

30.04.2008
ՀՕ-17