Armenian      
Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 29.04.2008

Հոդված 1. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ի ՀՕ-134-Ն օրենքի  (այսուհետ` Օրենք) 5-րդ հոդվածը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 41 -րդ մասով.

«41 . Բացի սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված պայմաններից, կենդանիների շուկաները պետք է լինեն ցանկապատված, այցելուների եւ տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված առանձին մուտքերով, փոխադրամիջոցների անիվների ախտահանման համապատասխան հարմարություններով, կենդանիների բեռնման եւ բեռնաթափման հարթակով, իսկ 25 հազար եւ ավելի բնակչություն ունեցող բնակավայրերում տեղակայված շուկաները պետք է ունենան նաեւ տարբեր տեսակի եւ սեռահասակային խմբերի կենդանիների համար նախատեսված կացատեղեր` ճաղազատված տարածքներով, ցանցավոր հատակներով եւ ցուցատախտակով, որի վրա նշվում են կենդանու տեսակը, հասակը, սեռը, թույրը (գույնը) եւ գույքային համարը,  ապահովված լինեն լվացող, ցողարկող եւ ախտահանող սարքերով, կերերի եւ ջրի մատակարարման հարմարություններով, կոյուղատար առվակներով կամ խողովակաշարերով եւ գոմաղբապահեստարաններով:»:

Հոդված 2. Oրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետը «4-րդ» բառից հետո լրացնել «41 -րդ» բառով, իսկ 2-րդ մասը «լաբորատորիա» բառից հետո լրացնել « , իսկ կենդանիների շուկաներում` անասնաբուժական ծառայության առկայությունը, որը վարում է  գյուղատնտեսության ոլորտի լիազորված պետական կառավարման մարմնի կողմից հաստատված ձեւի, կնքված ու համարակալված գրանցամատյան, եւ այն ենթակա է պարտադիր պահպանման առնվազն երեք տարի» բառերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հուլիսի մեկից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

20.05.2008
ՀՕ-40