Armenian   Russian    
Մաքսային ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 19.11.2002

ՀՈԴՎԱԾ 1. "Մաքuային ծառայության մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (30 հուլիuի 2002 թվականի, ՀO-402) 7-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-րդ մաuով.

"3. Մաքuային ծառայության պաշտոնների անվանացանկը հաuտատում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը:":

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ oրվանից: