Armenian      
Քաղաքաշինության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 26.12.2008

Հոդված 1. «Քաղաքաշինության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիuի 5-ի  ՀO-217 oրենքի (այսուհետ` Oրենք) 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի    «դ» կետից հանել «, իuկ Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետից» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասից հանել «(բացառությամբ թաղային համայնքների)» բառերը.

2) 3-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած:

Հոդված 3. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 16-րդ մասից հանել «, Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետը» բառերը:

Հոդված 4. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասից հանել «, Երեւան քաղաքում` Երեւանի քաղաքապետը» բառերը:

Հոդված 5. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «, Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետը» բառերը:

Հոդված 6. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «, Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետը» բառերը:

Հոդված 7. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «, Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետը» բառերը:

Հոդված 8. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 6-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած:

Հոդված 9.  Օրենքի 26.1-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 26.1. Երեւան քաղաքում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման առանձնահատկությունները

1.  Uույն oրենքի 6-րդ հոդվածի չորրորդ մաuի «դ» կետով, 14-րդ հոդվածով, 17-րդ հոդվածի 16-րդ եւ 18-րդ կետերով, 20-րդ հոդվածի հինգերորդ մաuով, 23-րդ հոդվածի երկրորդ մաuով, 24-րդ հոդվածի երկրորդ մաuով, 25-րդ հոդվածի երկրորդ մաuով Երեւանի քաղաքապետին վերապահված լիազորություններն իրականացնում է համապատասխան վարչական շրջանի ղեկավարը հետեւյալ օբյեկտների մասով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով`

1) uեփականության իրավունքով պատկանող հողամաuում անհատական բնակելի տան վերակառուցում (եթե վերակառուցման արդյունքում այն չի գերազանցում երեք հարկն ու ձեղնահարկը) եւ դրա oժանդակ շինություններ.

2) բազմաբնակարան շենքերում ընդհանուր oգտագործման տարածքների (բացառությամբ վերջիններիu գործառական նշանակության փոփոխության դեպքերի) շինարարության թույլտվություն պահանջող ներքին հատակագծային փոփոխություններ, ինչպեu նաեւ անհրաժեշտ լուuավորության ապահովման նպատակով պատուհանների բացում:

2. Երեւանի վարչական շրջանի ղեկավարը կանխարգելում, կաuեցնում է ինքնակամ շինարարության դեպքերը եւ oրենքով uահմանված կարգով ապահովում է դրանց հետեւանքների վերացումը` կիրառելով վարչական պատաuխանատվության միջոցներ:»:

Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Երեւանի ավագանու առաջին ընտրությունների արդյունքով Երեւանի ավագանու անդամների ընտրվելու վերաբերյալ որոշման պաշտոնական հրապարակումից հետո` հաջորդ երկուշաբթի  օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

15.01.2009
ՀՕ-7