Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Քաղաքացիական ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 26.12.2008

Հոդված 1. «Քաղաքացիական ծառայության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի  դեկտեմբերի 4-ի  ՀO-272  օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասում`

1) հանել «(Երեւանի քաղաքապետի)» բառերը.

2) «ինչպեu նաեւ Հայաuտանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, oգնականների եւ ռեֆերենտների պաշտոնները» բառերը փոխարինել «ինչպեu նաեւ Հայաuտանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, oգնականների, ռեֆերենտների եւ Երեւանի վարչական շրջանի ղեկավարների ու նրանց տեղակալների պաշտոնները» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «(Երեւանի քաղաքապետարանի)» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 10-րդ մասից հանել «(Երեւանի քաղաքապետարանի)», «(Երեւանի քաղաքապետին)», «(Երեւանի քաղաքապետը)» բառերը:

Հոդված 4. Օրենքի 15-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասից հանել «(Երեւանի քաղաքապետարանի)», «(Երեւանի քաղաքապետը)» բառերը.

2) 2.1-րդ մասից հանել «(Երեւանի քաղաքապետարանի)» բառերը.

3) 3-րդ մասից հանել «(Երեւանի քաղաքապետարանի)» բառերը:

Հոդված 5. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «(Երեւանի քաղաքապետարանի)», «(Երեւանի քաղաքապետի)» բառերը:

Հոդված 6. Օրենքի 20-րդ հոդվածի  7-րդ կետի «բ» ենթակետից հանել «(Երեւանի քաղաքապետարանի)»,  «(Երեւանի քաղաքապետը)» բառերը:

Հոդված 7. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «(Երեւանի քաղաքապետարանի)», «(Երեւանի քաղաքապետի)» բառերը:

Հոդված 8. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «(Երեւանի քաղաքապետարանի), «(Երեւանի քաղաքապետի)» բառերը:

Հոդված 9. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «(Երեւանի քաղաքապետարանի)» բառերը:

Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Երեւանի ավագանու առաջին ընտրությունների արդյունքով Երեւանի ավագանու անդամների ընտրվելու վերաբերյալ որոշման  պաշտոնական հրապարակումից հետո` հաջորդ երկուշաբթի օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

15.01.2009
ՀՕ-11