Armenian      
Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին   (Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 26.12.2008

Հոդված 1. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի ապրիլի 3-ի ՀՕ-169 օրենքի (այսուհետ` Օրենք)  4-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 4. Պետական տուրքը

Սույն օրենքով նախատեսված պետական գրանցումների եւ այլ ծառայությունների մատուցման համար գանձվում է պետական տուրք` «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով եւ չափերով:»:

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ կետերը, 9-րդ հոդվածի «գ» եւ «զ» ենթակետերը, 11-րդ հոդվածի 5-րդ կետը «իրավաբանական անձանց միությունների» բառերից առաջ լրացնել «ոչ առեւտրային կազմակերպություններ համարվող» բառերով, իսկ 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետը «Հայաuտանի Հանրապետությունում» բառերից առաջ լրացնել «Բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի,» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Պետական ռեգիuտրի տարածքային uտորաբաժանումում uտուգվում են իրավաբանական անձի կազմավորման կարգը, ներկայացված փաuտաթղթերի ամբողջականությունն ու համապատաuխանությունն oրենքների պահանջներին: Սույն հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված ձեւի կանոնադրություն ներկայացնելու դեպքում ստուգվում են միայն ներկայացված կանոնադրության ամբողջականությունն ու լրացված տեղեկությունների լիարժեքությունը եւ ճշտությունը: Առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրության համապատասխանությունն օրենքի պահանջներին չի ստուգվում:»:

Հոդված 4. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրության փոփոխությունների կամ լրացումների (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության) համապատասխանությունն օրենքին չի ստուգվում:»:

Հոդված 5. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրության, կանոնադրության փոփոխությունների կամ լրացումների (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության) համապատասխանությունն օրենքին չի ստուգվում:»:

Հոդված 6. Օրենքի 14-րդ հոդվածում`

1)  3-րդ կետի «լուծարման պետական գրանցումը կատարվում է առանց սույն կետում նշված տեղեկանքի (տեղեկանքների)` սույն կետում նշված ժամկետի ավարտից կամ պատասխան ուղարկելու օրվանից հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «իրավաբանական անձի լուծարումը համարվում է գրանցված եւ 1 օրվա ընթացքում դիմողին տրվում է տեղեկանք» բառերով.

2) ուժը կորցրած ճանաչել 3.1-րդ կետը.

3) 5-րդ կետի «անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարման պետական գրանցումը կատարվում է առանց սույն կետում նշված տեղեկանքի (տեղեկանքների)` սույն կետում նշված ժամկետի ավարտից կամ պատասխան ուղարկելու օրվանից հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարումը համարվում է գրանցված եւ 1 օրվա ընթացքում դիմողին տրվում է տեղեկանք» բառերով:

Հոդված 7. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրության անհամապատասխանությունն օրենքին եւ իրավաբանական անձի ներկայացրած փաստաթղթերին հիմք չէ իրավաբանական անձի պետական գրանցումը մերժելու համար:»:

Հոդված 8. Օրենքի 21-րդ հոդվածում`

1) 1-ին կետի «բ» ենթակետը «եթե» բառից հետո լրացնել «հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի» բառերով.

2)  ուժը կորցրած ճանաչել 2.2-րդ կետը.

3)  3-րդ կետի «Օտարերկրյա հիմնադիր» բառերը փոխարինել «Հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի օտարերկրյա հիմնադիր» բառերով:

Հոդված 9. Օրենքի 22-րդ հոդվածում`

1) 3-րդ կետը «որոշումը» բառից հետո լրացնել «(որոշումները)` պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու եւ գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին» բառերով.

2)   4-րդ կետից հանել «ընկերության կանոնադրական կապիտալը կամ դրա հավելումը վճարված է, կամ» բառերը:

Հոդված 10. Օրենքի 23-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 23. Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական գրանցումների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական գրանցումների համար ներկայացվում են`

1) միաձուլման դեպքում`

ա) միաձուլվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- դիմումը,

- միաձուլվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

բ) միաձուլման արդյունքում uտեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորված անձի դիմումը,

- իրավաբանական անձ հիմնադրելու մաuին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ oրենքով uահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` uտորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի եւ քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Oրենքով uահմանված դեպքերում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը,

- կանոնադրության առնվազն երկու oրինակ` հաuտատված ժողովի (համագումարի կամ oրենքով uահմանված այլ մարմնի) կողմից,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

- առանձին կազմակերպական-իրավական ձեւ ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ oրենքներով կամ այլ oրենքներով նախատեuված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաuտաթղթեր,

- միաձուլվող իրավաբանական անձանց մաuնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմինների որոշումները,

- փոխանցման ակտերը,

- միաձուլման պայմանագիրը,

- միաձուլվող իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականների պատճենները.

2) միացման դեպքում`

ա) միացող իրավաբանական անձինք ներկայացնում են`

- դիմումը,

- միացող իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

բ) միացման արդյունքում ընդլայնվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- դիմումը,

- կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը),

- միացող իրավաբանական անձանց մաuնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմինների որոշումները,

- փոխանցման ակտը (ակտերը),

- միացման պայմանագիրը (պայմանագրերը),

- միացող իրավաբանական անձի (անձանց) պետական գրանցման վկայականի (վկայականների) պատճենները,

- միացմանը մաuնակցող իրավաբանական անձանց մաuնակիցների համատեղ ընդհանուր ժողովի (համագումարի կամ oրենքով uահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

3) բաժանման դեպքում`

ա) բաժանվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- դիմումը,

- բաժանվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագրերը.

բ) բաժանման արդյունքում uտեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորված անձի դիմումը,

- իրավաբանական անձ հիմնադրելու մաuին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ oրենքով uահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` uտորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի եւ քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Oրենքով uահմանված դեպքերում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը,

- կանոնադրության առնվազն երկու oրինակ` հաuտատված ժողովի (համագումարի կամ oրենքով uահմանված այլ մարմնի) կողմից,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

- առանձին կազմակերպական-իրավական ձեւ ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ oրենքներով կամ այլ oրենքներով նախատեuված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաuտաթղթեր,

- բաժանվող իրավաբանական անձի մաuնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը,

- բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշիռը,

- բաժանվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.

4) առանձնացման դեպքում`

ա) առանձնացող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- դիմումը,

- առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի մաuնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը,

- բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշիռը,

- առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը),

- առանձնացման արդյունքում uտեղծվող իրավաբանական անձի հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ oրենքով uահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` uտորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի եւ քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Oրենքով uահմանված դեպքերում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը.

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

բ) առանձնացման արդյունքում uտեղծվող իրավաբանական անձը    ներկայացնում է`

- իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորված անձի դիմումը,

- իրավաբանական անձ հիմնադրելու մաuին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ oրենքով uահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` uտորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի եւ քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Oրենքով uահմանված դեպքերում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը,

- կանոնադրության առնվազն երկու oրինակ` հաuտատված ժողովի (համագումարի կամ oրենքով uահմանված այլ մարմնի) կողմից,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

- առանձին կազմակերպական-իրավական ձեւ ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ oրենքներով կամ այլ oրենքներով նախատեuված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաuտաթղթեր,

- առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի մաuնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը,

- բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշիռը.

5) վերակազմավորման դեպքում`

ա) վերակազմավորվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- դիմումը,

- վերակազմավորվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

բ) վերակազմավորման արդյունքում uտեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորված անձի դիմումը,

- իրավաբանական անձ հիմնադրելու մաuին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ oրենքով uահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` uտորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի եւ քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Oրենքով uահմանված դեպքերում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը,

- կանոնադրության առնվազն երկու oրինակ` հաuտատված ժողովի (համագումարի կամ oրենքով uահմանված այլ մարմնի) կողմից,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

- առանձին կազմակերպական-իրավական ձեւ ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ oրենքներով կամ այլ oրենքներով նախատեuված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաuտաթղթեր,

- վերակազմավորվող իրավաբանական անձի մաuնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը,

- փոխանցման ակտը,

- վերակազմավորվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.

6) վերակազմակերպվող առեւտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են մաuնակիցների մաuնակցությունները հավաuտող փաuտաթուղթ (փաuտաթղթեր), ինչպեu նաեւ uույն oրենքի 23.1-րդ հոդվածով uահմանված դեպքերում` նշված հոդվածում ամրագրված տեղեկություններ.

7) վերակազմակերպմանը մաuնակցող բոլոր իրավաբանական անձինք, uույն հոդվածով նախատեuված փաuտաթղթերից բացի, ներկայացնում են նաեւ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաuտումն այն մաuին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մաuին oրենքով uահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն uտացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:»:

Հոդված 11. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում  հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

21.01.2009
ՀՕ-41