Armenian   Russian    
Ոստիկանության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 29.04.2009

Հոդված 1.
«Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի ապրիլի  16-ի ՀO-177 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 17-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

 1) «օրենքով» բառը փոխարինել «օրենսդրությամբ» բառով.

 2) 1-ին մասի 1-ին կետի «գ» ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

 «գ) ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց ուղեկցում.»:

Հոդված 2. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում «ձերբակալվածներին, կալանավորներին փոխադրելիս» բառերը փոխարինել «ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց ուղեկցելիս» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում «վերակարգի» բառը փոխարինել «ստորաբաժանումների» բառով:

Հոդված 4. Uույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

16.05.2009
ՀՕ-104