Armenian   Russian    
Պետական տուրքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 28.04.2009

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 14-րդ հոդվածի  9-րդ մասի «ա» եւ «բ» կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«ա) Հայաստանի Հանրապետություն այցելության մուտքի արտոնագիր տալու համար`
 
մինչեւ 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով
մինչեւ 21 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով բազային տուրքի  3-ապատիկի չափով.

բ) Հայաստանի Հանրապետություն այցելության բազմակի մուտքի արտոնագիր տալու համար`
 
մինչեւ 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով եւ մինչեւ մեկ տարի վավերականության  ժամկետով բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով
մինչեւ 60 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով եւ մինչեւ 6 ամիս վավերականության  ժամկետով բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով»:

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ա» եւ «բ» կետերը շարադրել  հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«ա) Հայաստանի Հանրապետություն այցելության մուտքի արտոնագիր տալու համար`
 
մինչեւ 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով
մինչեւ 21 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով  բազային տուրքի  3-ապատիկի չափով.

բ) Հայաստանի Հանրապետություն այցելության բազմակի մուտքի արտոնագիր տալու համար`
 
մինչեւ 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով եւ մինչեւ մեկ տարի վավերականության  ժամկետով բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով
մինչեւ 60 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով եւ մինչեւ 6 ամիս վավերականության  ժամկետով բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով»:

Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի  «ժբ» կետը «19.1» թվից հետո լրացնել «, 19.2» թվով:

Հոդված 4. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 18-րդ մասի 19-րդ կետում «19.1-րդ հոդվածում» բառերը փոխարինել «19.1-րդ եւ 19.2-րդ  հոդվածներում» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 19.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 19.2. Զբոսաշրջության բնագավառում լիցենզիաներ տրամադրելու եւ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

1. Զբոսաշրջության բնագավառում լիցենզիա տրամադրելու համար`
 
ա) զբոսավարների  գործունեության լիցենզիաների համար` տարեկան բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով.
բ) ուղեկցորդների գործունեության լիցենզիաների համար` տարեկան բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով:

2. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման (սահմանված չափանիշներին համապատասխան) համար`
 
ա) մինչեւ  երեք աստղ հյուրանոցի, մոթելի  յուրաքանչյուր աստղի  համար` տարեկան բազային տուրքի 150 -ապատիկի չափով.
բ)  չորս   աստղ  հյուրանոցի, մոթելի յուրաքանչյուր աստղի  համար` տարեկան բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով.
գ)  հինգ  աստղ  հյուրանոցի, մոթելի յուրաքանչյուր աստղի  համար` տարեկան բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով.
դ) հյուրանոցատիպ հանգրվանի, առողջարանի յուրաքանչյուր աստղի  համար` տարեկան  բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով
ե) հանգստյան եւ մասնագիտացված ճամբարի կամ տան, պանսիոնի, զբոսաշրջային, մանկապատանեկան, ճամբարային բնակատեղի (համալիրի)`
I կարգի  համար` տարեկան բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով
II կարգի  համար` տարեկան բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով
III կարգի  համար` տարեկան բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով.
զ) զբոսաշրջային տան`
I կարգի  համար` տարեկան բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով
II կարգի  համար` տարեկան բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով
III կարգի  համար` տարեկան բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով:»:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

18.05.2009
ՀՕ-108