Armenian      
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՌԱՆՑ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ՄՆԱՑԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ UՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 19.05.2009

Հոդված 1. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների uոցիալական պաշտպանության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2002 թվականի uեպտեմբերի 24-ի ՀO-411-Ն oրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «տարածքային կառավարման պետական մարմինը,» բառերից հետո լրացնել «իսկ Երեւան քաղաքում` Երեւանի քաղաքապետը,» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում  Երեւանի ավագանու առաջին ընտրությունների արդյունքով Երեւանի ավագանու անդամների ընտրվելու վերաբերյալ որոշման պաշտոնական հրապարակումից հետո` հաջորդ երկուշաբթի oրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

27.05.2009
ՀՕ-117