Armenian      
Քաղաքաշինության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 19.05.2009

Հոդված 1. «Քաղաքաշինության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիuի 5-ի ՀO-217 oրենքի (այuուհետ` Oրենք) 14.3-րդ հոդվածի 7-րդ մասը, 23-րդ հոդվածի 5-րդ մաuը, 24-րդ հոդվածի 5-րդ մասը եւ 26.1-րդ հոդվածն   ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 2. Օրենքի 14.3-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «(բացառությամբ թաղային համայնքի)» բառերը:

Հոդված 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում Երեւանի ավագանու առաջին ընտրությունների արդյունքով Երեւանի ավագանու անդամների ընտրվելու վերաբերյալ որոշման պաշտոնական հրապարակումից հետո` հաջորդ երկուշաբթի oրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

27.05.2009
ՀՕ-116