Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 18.11.2009

Հոդված 1. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-380-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ հոդվածում՝

1) 3-րդ մասի երրորդ պարբերության երկրորդ նախադասությունում «պայմանագրով սահմանված կարգով եւ չափով» բառերը փոխարինել «սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում եւ կառավարության սահմանած կարգով» բառերով.

2) 6-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում՝

ա. «դասախոսական» բառից առաջ լրացնել «իսկ մինչեւ բարձրագույն սպայական կազմի» բառերով,

բ. «կազմինը,» բառը փոխարինել «, բժշկական բնույթի մասնագիտական պաշտոններ զբաղեցնող զինծառայողներինը,» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝

1) 3-րդ կետը «թողնելու» բառից հետո լրացնել «կամ օրենքով սահմանված կարգով ապացուցված ինքնախեղման կամ դիտավորությամբ իր առողջական վիճակն այլ եղանակով վատթարացրած զինծառայողի բուժման մեջ գտնվելու» բառերով.

2) երկրորդ պարբերությունում`

ա. «համապատասխան տեղակալի» բառերը հանել,

բ. «դատախազության» բառից հետո լրացնել «կամ պետական լիազոր մարմնի քննչական ծառայության» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Առանձնահատուկ դեպքերում առաջին պայմանագիրը կարող է կնքվել նաեւ մինչեւ 45 տարեկան պահեստազորայինների հետ՝ պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի սահմանած կարգով:»:

Հոդված 4. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 9-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«9. Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 6-րդ մասի երկրորդ պարբերության համաձայն` սահմանային տարիքի հասած բարձրագույն սպայական կազմի զինծառայողների ծառայության ժամկետը երկարաձգելու որոշում ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը՝ յուրաքանչյուր դեպքում մեկական տարով, իսկ մյուս կազմերի զինծառայողներինը՝ նույն կարգով՝ պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը:»:

Հոդված 5. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2) բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելու ընթացքում ռազմական պատրաստություն անցած քաղաքացիներին՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով.»:

Հոդված 6. Օրենքի 51-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասի 7-րդ կետը «տարվա» բառից հետո լրացնել «, իսկ պետական լիազոր մարմնի պատվերով ակադեմիական կրթություն (այդ թվում՝ ադյունկտուրա կամ օրդինատուրա) ստանալուց հետո` 5 տարվա» բառերով.

2) լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 5-րդ մասով.

«5. Ռազմաուսումնական հաստատություններ ավարտած կամ ակադեմիական կրթություն ստացած զինծառայողները ուսման հետ կապված ծախսերը փոխհատուցում են նաեւ սույն հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով նախատեսված ժամկետների ընթացքում սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ, 5-րդ, 9-րդ կետերով սահմանված հիմքերով զինվորական ծառայությունից արձակվելու դեպքերում, ընդ որում, ռազմաուսումնական հաստատության կամ ակադեմիական կրթության ավարտից հետո` առաջին 3 տարվա ընթացքում, սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ կետերով սահմանված հիմքերով զինվորական ծառայությունից արձակվելու դեպքերում ուսման ծախսերը հաշվարկվում են կատարված փաստացի ծախսերի կրկնապատիկի չափով:»:

Հոդված 7. Օրենքի 52-րդ հոդվածի 5-րդ մասի առաջին պարբերությունում «4-7-րդ եւ 9-10-րդ» բառերը փոխարինել «1-ին մասի 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ եւ 9-րդ» բառերով:

Հոդված 8. Օրենքի 52-րդ հոդվածի 5-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Զինվորական համազգեստ կրելու իրավունք ունեն նաեւ ռազմամարզական կամ ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացին ներգրավված պահեստազորի սպաները՝ պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի սահմանած կարգով:»:

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

07.12.2009
ՀՕ-214