Armenian   Russian    
Պետական տուրքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 08.04.2010

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի 20-րդ հոդվածում`

1)  42-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«42. երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման
եւ երկակի նշանակության տեղեկատվության
եւ մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման
անհատական թույլտվություն տալու համար
բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով».

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 43-րդ կետով.
 
«43. երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման
եւ երկակի նշանակության տեղեկատվության
եւ մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման
ընդհանուր թույլտվություն տալու համար
բազային տուրքի 30-ապատիկի չափով»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

27.04.2010
ՀՕ-44