Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Հաստատագրված վճարների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 27.04.2010

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 7-ի ՀՕ-236 օրենքում (այսուհետ` Օրենք) ուժը կորցրած ճանաչել 7-րդ հոդվածի «ժգ», «ժդ» եւ «ժդ1» կետերը, 14-րդ եւ 15-րդ գլուխները:

Հոդված 2. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երրորդ եւ չորրորդ պարբերությունն

երի «տոտալիզատորի, ինտերնետ տոտալիզատորի եւ ինտերնետ շահումով խաղերի» բառերը փոխարինել «տոտալիզատորի եւ ինտերնետ տոտալիզատորի» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 98-րդ հոդվածից հանել «ժգ», «ժդ» թվարկումները:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

18.05.2010
ՀՕ-56