Armenian   Russian    
Մաքսային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ OՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 18.05.2010

Հոդված 1. Հայաuտանի Հանրապետության 2000 թվականի հուլիսի 6-ի մաքսային oրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «մաքսային գործի» բառերից հետո լրացնել «եւ օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով իրենց վերապահված այլ լիազորությունների» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «բանկային,» բառից հետո լրացնել «ապահովագրական,» բառով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «բանկային,» բառից հետո լրացնել «ապահովագրական,» բառով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

09.06.2010
ՀՕ-72