Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

     
Ավելացված արժեքի հարկի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 07.12.2010

Հոդված 1.  «Ավելացված  արժեքի  հարկի  մասին»  Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի մայիսի 14-ի ՀՕ-118  օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 15-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 35-րդ կետով.

«35) ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից ոռոգման ջրի մատա՟կա՟րար՟ման գործարքները:»:

Հոդված  2. Օրենքի 24.1-րդ հոդվածի առաջին պարբերության «2012» թիվը փոխարինել «2011» թվով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

21.12.2010
ՀՕ-179