Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Հաստատագրված վճարների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 08.12.2010

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 7-ի ՀՕ-236 օրենքի 10-րդ հոդվածում`

1) 6-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Դիմումի ձեւը հաստատում է վերադաս հարկային մարմինը:»:

2) 7-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Դիմումի ձեւը հաստատում է վերադաս հարկային մարմինը:»:

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասից հանել «հաշվապահական հաշվեկշիռ եւ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն,» բառերը.

2) 2-րդ մասից հանել «շահութահարկի եւ» բառերը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

23.12.2010
ՀՕ-194