Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Հաստատագրված վճարների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 22.12.2010

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 7-ի ՀՕ-236 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածը լրացնել «, բացառությամբ «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով արտոնագրային վճար վճարող համարվող անհատ ձեռնարկատերերը» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածում`

1) 1-ին կետից հանել «22 հոդվածի 3-րդ կետի «ա» ենթակետով, 25 հոդվածի 2-րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետերով, 25.1 հոդվածի 2-րդ մասի «ա» ենթակետով, 31 հոդվածի 2-րդ կետով,» բառերը.

2) ուժը կորցրած ճանաչել 2-րդ կետը:

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածում`

1) ուժը կորցրած ճանաչել 2-րդ կետի առաջին պարբերությունը, 4-րդ եւ 5-րդ կետերը.

2) 3-րդ կետի «15-ը ներառյալ» բառերը փոխարինել «20-ը ներառյալ» բառերով.

3) 3-րդ կետի «22 հոդվածի 3-րդ կետի «ա» ենթակետով, 25.1 հոդվածի 2-րդ մասի «ա» ենթակետով եւ 33 հոդվածի 2-րդ կետի «ա» ենթակետով» բառերը փոխարինել «33 հոդվածի 2-րդ կետի «ա» ենթակետով եւ 53 հոդվածի 2-րդ կետով» բառերով».

4) 6-րդ կետից հանել «եւ 28 հոդվածի երկրորդ մասով» բառերը եւ «15-ը ներառյալ» բառերը փոխարինել «20-ը ներառյալ» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ամսական» բառը փոխարինել «եռամսյակային» բառով, իսկ «800» թիվը` «2400» թվով:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

28.12.2010
ՀՕ-214