Armenian   Russian    
Սնանկության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 08.12.2010

Հոդված 1. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-51-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Ժամանակավոր կառավարիչ կարող է նշանակվել այն ֆիզիկական անձը, որը Հայաuտանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով գրանցված (հաշվառված) է որպես ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող հարկ վճարող:»:

Հոդված 2. Օրենքի 22-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ  խմբագրությամբ.

«1.Կառավարիչ կարող է նշանակվել այն ֆիզիկական անձը, որը Հայաuտանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով գրանցված (հաշվառված) է որպես ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող հարկ վճարող:».

2) 3-րդ մասից հանել «լիցենզավորող մարմնին եւ» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 23-րդ հոդվածում 1-ին մասի «Կառավարչի լիցենզիա կարող է տրվել ֆիզիկական անձին, որն ունի բարձրագույն կրթություն եւ լիցենզիա uտանալու» բառերը փոխարինել «Կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպության անդամ կարող է հանդիսանալ այն ֆիզիկական անձը, որն ունի բարձրագույն կրթություն եւ կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպության անդամ դառնալու» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 24-րդ հոդվածի «լիցենզիա uտանալու» բառերը փոխարինել «կառավարչի գործունեություն իրականացնելու նպատակով, որպես ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող հարկ վճարող գրանցվելու (հաշվառվելու)» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքի 26-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասից հանել «լիցենզավորված» բառը.

2) 2-րդ մասից հանել «եւ նրանց լիցենզիաների պատճենները» բառերը.

3) 6-րդ մասի «բ» կետից հանել «, ինչպեu նաեւ կառավարչի լիցենզիա uտանալու համար անձանց uտաժավորում իրականացնելու նպատակով» բառերը:

Հոդված 6. Օրենքի 27-րդ հոդվածում`

1) 4-րդ մասից հանել «պետք է ունենա կառավարչի լիցենզիա, uակայն» բառերը.

2) 5-րդ մասից հանել «պետք է ունենա կառավարչի լիցենզիա, եւ» բառերը:

Հոդված 7. Օրենքի 28-րդ հոդվածում`

1. 2-րդ մասից հանել «լիցենզավորող մարմնին եւ» բառերը.

2. 3-րդ մասից հանել «oրենքով uահմանված կարգով լիցենզիայի գործողությունը կաuեցնելու կամ դադարեցնելու, ինչպեu նաեւ» բառերը:

Հոդված 8. Օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «եւ լիցենզիայի համարի» բառերը:

Հոդված 9. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 10. Օրենքի 106-րդ հոդվածում 1-ին մասի «ա» կետի «uնանկության գործով կառավարչի լիցենզիա ունեցող» բառերը փոխարինել «կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպության անդամ հանդիսացող» բառերով:

Հոդված 11. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

29.12.2010
ՀՕ-231