Armenian      
Շահութահարկի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 22.12.2010

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի սեպտեմբերի 30-ի ՀՕ-155 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ կետի «ա» ենթակետի «(պետական գրանցում ստացած, հաշվառված) կազմակերպությունները, բացառությամբ» բառերը փոխարինել «(պետական գրանցում ստացած, հաշվառված, կանոնները գրանցած) կազմակերպությունները եւ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդերը, բացառությամբ կենսաթոշակային ֆոնդերի եւ» բառերով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-րդ կետով.

«3. Ներդրումային ֆոնդի` որպես հարկատուի հետ կապված սույն օրենքով նախատեսված բոլոր հարաբերություններում նրա փոխարեն հանդես է գալիս տվյալ ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը` այդ ներդրումային ֆոնդի հաշվին:»:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածը «տարբերությունն է» բառերից հետո լրացնել «, իսկ ներդրումային ֆոնդերի համար` նրա զուտ ակտիվները: Հարկվող շահույթի որոշման համար ներդրումային ֆոնդի զուտ ակտիվների հաշվարկման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը` համաձայնեցնելով ֆինանսական ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի հետ: Ընդ որում, սույն օրենքի իմաստով ներդրումային ֆոնդի զուտ ակտիվներից չեն նվազեցվում իր մասնակիցներին ներդրումային ֆոնդի ակտիվներից շահաբաժնի կամ նման այլ ձեւով կատարված բաշխումների գումարները» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 8-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Սույն օրենքի իմաստով եկամուտ չեն համարվում ներդրումային ֆոնդերում մասնակցությունը հավաստող արժեթղթերից ստացվող միջոցները (այդ թվում` դրանց օտարումից, փոխանակումից, այլ նմանատիպ գործարքներից, շահաբաժինների բաշխումից կամ նման այլ ձեւով կատարված բաշխումներից, ինչպես նաեւ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարված գործարքներից):»:

Հոդված 4. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետում`

1) «գ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «իա» ենթակետով.

«իա) գործատուի կողմից վարձու աշխատողի համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամավոր կուտակային կենսաթոշակային ապահովագրության պայմաններով կատարված վճարումները:»:

Հոդված 5. Օրենքի 11-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «զ» ենթակետով.

«զ) ներդրումային ֆոնդերում մասնակցությունը հավաստող արժեթղթերի ձեռքբերման եւ օտարման, ինչպես նաեւ այդ ֆոնդերում մասնակցության հետ կապված այլ ծախսերը:»:

Հոդված 6. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին կետում`

ա) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «զ.1» ենթակետով.

«զ.1) գործատուի կողմից վարձու աշխատողի համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամավոր կուտակային կենսաթոշակային ապահովագրության պայմաններով կատարված վճարումների` տվյալ վարձու աշխատողի աշխատանքի վարձատրության եւ դրան հավասերացված այլ վճարումների 5 տոկոսը գերազանցող մասը.».

բ) «է» ենթակետի «ինչպես նաեւ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների դիմաց» բառերը փոխարինել «պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների, ինչպես նաեւ կուտակային կենսաթոշակային համակարգին կատարվող վճարումների դիմաց» բառերով:

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 22.1-ին հոդվածով.

«Հոդված 22.1.  Նեդրումային ֆոնդերում մասնակցության հետ կապված կորուստները եւ այլ նվազեցումները

1. Ներդրումային ֆոնդերի մասնակիցների հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամտից չեն նվազեցվում ներդրումային ֆոնդերում մասնակցության հետ կապված կորուստները եւ սույն օրենքով նախատեսված այլ նվազեցումները:»:

Հոդված 8. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կետը «սոցիալական ապահովության» բառերից հետո լրացնել «, գործատուի կողմից վարձու աշխատողի համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամավոր կուտակային կենսաթոշակային ապահովագրության պայմաններով կատարված վճարումների» բառերով, իսկ 4-րդ կետը «սոցիալական ապահովություն,» բառերից հետո լրացնել «գործատուի կողմից վարձու աշխատողի համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամավոր կուտակային կենսաթոշակային ապահովագրության պայմաններով կատարված վճարումներ,» բառերով:

Հոդված 9. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին կետը «դրույքաչափով» բառից հետո լրացնել «, իսկ ներդրումային ֆոնդերի համար` զուտ ակտիվների նկատմամբ 0.01 տոկոս դրույքաչափով» բառերով:

Հոդված 10. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 36.4-րդ հոդվածով.

«Հոդված 36.4. Երաշխիքային ֆոնդի եկամուտները

1. Շահութահարկի վճարումից ազատվում է «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված Երաշխիքային ֆոնդը` հետեւյալ եկամուտների մասով.

ա. կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչների կողմից «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով վճարված պարբերական եւ միանվագ երաշխիքային վճարների.

բ. Երաշխիքային ֆոնդի կողմից մասնակիցներին հատուցված եւ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչների նկատմամբ ձեռք բերված պահանջի հիման վրա դրանցից ստացված գումարների.

գ.  կատարված ներդրումներից ստացված եկամուտների:»:

Հոդված 11. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 38.1-ին հոդվածով.

«Հոդված 38.1. Վարձու աշխատողի համար կատարված կամավոր կուտակային կենսաթոշակային վճարումները

1.Հարկատուի հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամուտը նվազեցվում է հարկատուի յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար հարկատուի կատարած կամավոր կուտակային կենսաթոշակային վճարումների 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավել, քան տվյալ վարձու աշխատողի աշխատանքի վարձատրության եւ դրան հավասարեցված այլ վճարումների 2.5 տոկոսի չափով: Սույն հոդվածով սահմանված նվազեցումը, սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի  «զ.1» կետով սահմանված նվազեցման թույլատրելի չափի հետ չպետք է գերազանցի գործատուի կատարած` տվյալ վարձու աշխատողի աշխատանքի վարձատրության եւ դրան հավասարեցված այլ վճարումների 7.5 տոկոսը:»:

Հոդված 12. Օրենքի 47-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 10-րդ կետով.

«10. Սույն հոդվածի դրույթները չեն տարածվում ներդրումային ֆոնդերի վրա:»:

Հոդված 13. Օրենքի 47.1-ին հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 7-րդ կետով.

«7. Սույն հոդվածի դրույթները չեն տարածվում ներդրումային ֆոնդերի վրա:»:

Հոդված 14. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ 4-րդ հոդվածի 1-ին կետի, որն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից եւ 10-րդ հոդվածի, որն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից:

Սույն օրենքի 11-րդ հոդվածը գործում է մինչեւ «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված` պարտադիր կուտակային վճարումներ կատարելու պարտավորության ուժի մեջ մտնելու ամսվա վերջին օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

30.12.2010
ՀՕ-265