Armenian      
Հարկային ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 22.12.2010

Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-407 օրենքում`

1) 4-րդ հոդվածից հանել «կամ ապահովադրի (այսուհետ` սույն օրենքի իմաստով հարկ վճարող)», «, պարտադիր uոցիալական ապահովության վճարների մաuին oրենuդրության», «եւ պարտադիր uոցիալական ապահովության վճարների մաuին», «(այդ թվում` պարտադիր uոցիալական ապահովության վճարների)» բառերը.

2) 5.1-ին հոդվածից, 6-րդ հոդվածի 2-րդ եւ 3-րդ կետերից հանել «եւ պարտադիր uոցիալական ապահովության վճարների մաuին» բառերը.

3) 6-րդ հոդվածի 1-ին կետից հանել «, պարտադիր uոցիալական ապահովության վճարների մաuին oրենuդրության» բառերը.

4) 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետից հանել «եւ պարտադիր uոցիալական ապահովության վճարների» բառերը.

5) 6-րդ հոդվածի 7-րդ կետից հանել «եւ պարտադիր uոցիալական ապահովության վճարների բնագավառը» բառերը.

6) 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետից հանել «եւ պարտադիր uոցիալական ապահովության վճարների մասին»  եւ «եւ պարտադիր uոցիալական ապահովության վճարների» բառերը.

7) 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետից հանել «եւ պարտադիր uոցիալական ապահովության վճարների մասին» եւ «եւ պարտադիր uոցիալական ապահովության վճարների մասին» բառերը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013  թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

30.12.2010
ՀՕ-268