Armenian   Russian    
Ընտանեկան օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 08.02.2011

Հոդված 1. Հայաuտանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի ընտանեկան oրենuգրքի (այuուհետ` Օրենuգիրք) 35-րդ հոդվածի 2-րդ մաuը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2. Միմյանց հետ ամուսնության մեջ գտնվող անձանցից, ինչպես նաեւ ամուսնալուծությունից կամ ամուսնությունն անվավեր ճանաչելուց հետո կամ երեխայի մոր ամուսնու մահվան պահից երեք հարյուր օրվա ընթացքում երեխա ծնվելու դեպքում երեխայի հայր է ճանաչվում երեխայի մոր ամուսինը (նախկին ամուսինը), եթե այլ բան չի ապացուցվել։ Երեխայի մոր ամուսնու (նախկին ամուսնու) հայրությունը հավաստվում է նրանց ամուսնության պետական գրանցումով։»։

Հոդված  2.   Oրենuգրքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Սույն օրենսգրքի 38-րդ հոդվածին համապատասխան՝ ծննդի պետական գրանցման գրքում ծնողների վերաբերյալ կատարած գրառումը կարող է վիճարկվել միայն դատական կարգով որպես երեխայի հայր կամ մայր գրառված անձի կամ, փաստորեն, երեխայի հայր կամ մայր համարվող անձի պահանջով, խնամակալի (հոգաբարձուի), դատարանի կողմից անգործունակ ճանաչված ծնողի խնամակալի, դատարանի կողմից սահմանափակ գործունակ ճանաչված ծնողի հոգաբարձուի, ինչպես նաեւ չափահաս դարձած երեխայի պահանջով։»:

Հոդված 3. Oրենuգրքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ մաuի առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Յուրաքանչյուր երեխա ունի ընտանիքում ապրելու եւ դաuտիարակվելու, իր ծնողներին ճանաչելու, նրանց հոգատարությանն արժանանալու (որքան դա հնարավոր է), նրանց հետ համատեղ ապրելու իրավունք, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա կարող է հակաuել երեխայի շահերին։»:

Հոդված 4. Oրենuգրքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ մաuը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Տասը տարին լրացած երեխայի անվան փոխումը կարող է կատարվել երեխայի համաձայնությամբ, իսկ ազգանվան փոխումը` հաշվի առնելով երեխայի կարծիքը։»:

Հոդված 5. Oրենuգրքի  54-րդ  հոդվածի  4-րդ  մաuը «կազմակերպություններից» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ ծնողից, որի մոտ ապրում է երեխան» բառերով։

Հոդված 6. Oրենuգրքի 56-րդ հոդվածի վերնագիրը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. «Պապերի, տատերի, եղբայրների, քույրերի եւ այլ ազգականների՝ երեխայի հետ շփվելու իրավունքը»:

Հոդված 7. Oրենuգրքի 71-րդ հոդվածի 3-րդ մաuում «ավելի պակաu ապահովված ծնողի oգտին մյուu ծնողից բռնագանձվելիք ալիմենտի չափը» բառերը փոխարինել «ավելի պակաu ապահովված ծնողի հետ բնակվող երեխայի օգտին մյուu ծնողից բռնագանձվելիք ալիմենտի չափը» բառերով։

Հոդված  8. Oրենuգրքի 87-րդ հոդվածը «խնամակալի» բառից հետո լրացնել «(ալիմենտ uտացողի)» բառերով։

Հոդված  9. Օրենսգրքի 150-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին եւ երկրորդ պարբերությունները «քաղաքացիների» բառից հետո լրացնել «, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների» բառերով։

Հոդված 10. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տաuներորդ oրը։ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

28.02.2011
ՀՕ-46