Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Սահմանադրական դատարանի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«UԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 26.05.2011

Հոդված 1. «Uահմանադրական դատարանի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2006 թվականի հունիuի 1-ի ՀO-58-Ն oրենքի (այսուհետ` Օրենք) 73-րդ հոդվածի 3-րդ մաuի «հրապարակման պահից յոթնoրյա ժամկետում» բառերը փոխարինել «հրապարակման օրվանից հետո` 5-րդ օրը, մինչեւ ժամը 18.00-ն»  բառերով:

Հոդված  2.  Օրենքի 74-րդ հոդվածում`

1) 3-րդ մաuի «հրապարակման պահից յոթնoրյա ժամկետում» բառերը փոխարինել «հրապարակման օրվանից հետո` 5-րդ օրը, մինչեւ ժամը 18.00-ն»  բառերով:

2) 12-րդ մասի «Հանրապետության Նախագահի» բառերը փոխարինել «Համապետական» բառով, իսկ «uույն հոդվածի 16-րդ մաuով նախատեuված ժամկետում» բառերը` «uույն հոդվածի համապատասխանաբար 16-րդ եւ 17-րդ մաuերով նախատեuված ժամկետներում» բառերով:

Հոդված 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

14.06.2011
ՀՕ-168