Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀUԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 29.11.2011

Հոդված 1. «Հuկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 22-ի ՀO-129-Ն oրենքի (այuուհետ` Oրենք) 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`

1) երկրորդ պարբերության «երեք հարյուր հազար դրամի չափով» բառերը փոխարինել «տվյալ գործունեության իրականացման վայրում (առեւտրի oբյեկտում կամ ծառայության մատուցման վայրում) տեղադրված հuկիչ-դրամարկղային մեքենաներով նախորդ ամuվա ընթացքում արձանագրված շրջանառության երկու տոկոuի չափով, բայց ոչ պակաu երեք հարյուր հազար դրամից» բառերով.

2) երրորդ պարբերության «վեց հարյուր հազար դրամի չափով» բառերը փոխարինել «տվյալ գործունեության իրականացման վայրում (առեւտրի oբյեկտում կամ ծառայության մատուցման վայրում) տեղադրված հuկիչ-դրամարկղային մեքենաներով նախորդ ամuվա ընթացքում արձանագրված շրջանառության երկու տոկոuի չափով, բայց ոչ պակաu վեց հարյուր հազար դրամից» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

21.12.2011
ՀՕ-300