Armenian      
Ակցիզային հարկի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 06.12.2011

Հոդված 1. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի հուլիսի 7-ի ՀՕ-79 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 5-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի աղյուսակի ԱՏԳ ԱԱ 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 եւ 2208 ծածկագրերին վերաբերող տողերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
«2203
գարեջուր
տեղական արտադրության դեպքում` 
բացթողնման գին (առանց ավելացված արժեքի հարկի
եւ ակցիզային հարկի) կամ 1 լիտր

ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 լիտր

30 տոկոս, բայց
ոչ պակաս, քան
1 լիտրի համար
105 դրամ
2204
խաղողի գինիներ
տեղական արտադրության դեպքում`
բացթողնման գին 
(առանց ավելացված արժեքի հարկի եւ ակցիզային հարկի) կամ 1 լիտր

ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 լիտր

10 տոկոս, բայց
ոչ պակաս, քան
1 լիտրի համար
100 դրամ
2205
վերմուտ եւ խաղողի այլ գինիներ,
որոնք պարունակում են բուսական եւ արոմատիկ էքստրակտներ
տեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման 
գին (առանց ավելացված արժեքի 
հարկի եւ ակցիզային հարկի) կամ 1 լիտր

ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 լիտր

50 տոկոս, բայց
ոչ պակաս, քան
1 լիտրի համար
750 դրամ
2206
խմորման ենթարկված այլ ըմպելիքներ 
(խնձորի սիդր, պերրու (տանձի սիդր), 
մեղրաըմպելիք), բացառությամբ պտղային եւ հատապտղային գինենյութի
տեղական արտադրության դեպքում`
բացթողնման գին (առանց ավելացված արժեքի 
հարկի եւ ակցիզային հարկի) կամ 1 լիտր

ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 լիտր

25 տոկոս, բայց
ոչ պակաս, քան
1 լիտրի համար
270 դրամ
2207
էթիլային սպիրտ
տեղական արտադրության դեպքում` 
բացթողնման գին (առանց ավելացված արժեքի
հարկի եւ ակցիզային հարկի) կամ 1 լիտր
(100-տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով)

ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 լիտր (100-տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով)

50 տոկոս, բայց
ոչ պակաս, քան
1 լիտրի համար
900 դրամ
2208
սպիրտային խմիչքներ
տեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գին (առանց ավելացված արժեքի հարկի եւ ակցիզային հարկի) կամ 1 լիտր

ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 լիտր

50 տոկոս, բայց ոչ
պակաս, քան
1 լիտրի համար
500 դրամ».

2) 1-ին մասի աղյուսակը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողերով`
 
271019810
շարժիչային յուղեր
տեղական արտադրության դեպքում`
բացթողնման գին (առանց ավելացված 
արժեքի հարկի եւ ակցիզային հարկի) կամ 1 կգ

ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 կգ

10 տոկոս, բայց ոչ
պակաս, քան
1 կգ-ի համար
400 դրամ
8703
բացառությամբ
8703 10,
8703 21 101,
8703 21 901,
8703 22 101,
8703 22 901,
8703 23 199,
8703 23 909,
8703 24 101,
8703 24 901,
8703 31 101,
8703 31 901,
8703 32 191,
8703 32 901,
8703 33 191,
8703 33 901,
8703 90 10 եւ 8703 90 901-ի
 25.0 մլն դրամ եւ ավելի մաքսային արժեք
ունեցող կամ մինչեւ 2 տարին ներառյալ թողարկման տարեթիվ եւ 4500 սմ3 եւ ավելի շարժիչի 
աշխատանքային ծավալ 
ունեցող թեթեւ մարդատար ավտոմեքենաներ
 ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք
20 տոկոս»:

Հոդված 2. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 8-րդ մասի առաջին նախադասությունը «դեպքերի» բառից հետո լրացնել  «, ինչպես նաեւ սիգարների կամ մինչեւ 25000 շիշ ալկոհոլային խմիչքների ներմուծման դեպքերի, որոնց դեպքում դրոշմավորումը կարող է իրականացվել  Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքում`  մինչեւ մաքսային ձեւակերպումների իրականացումը`  մաքսային հսկողության ներքո» բառերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

26.12.2011
ՀՕ-317