Armenian   Russian    
Հանրային ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 08.12.2011

Հոդված 1. «Հանրային  ծառայության  մաuին»  Հայաuտանի Հանրապետության 2011 թվականի մայիսի 26-ի ՀO-172-Ն oրենքի 4-րդ հոդվածի 7-րդ մասում`

1) «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականի պաշտոնները» բառերից հետո լրացնել «Երեւանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը,» բառերով.

2) «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալի օգնականի պաշտոնը» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալի օգնականի, Երեւանի գլխավոր ճարտարապետի օգնականի պաշտոնները» բառերով:

Հոդված  2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման oրվան հաջորդող տաuներորդ oրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

29.12.2011
ՀՕ-344