Armenian      
Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 08.12.2011

Հոդված 1. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի հոկտեմբերի 23-ի ՀՕ-247 օրենքի (այսուհետ` Օրենք)  1-ին հոդվածը «(այսուհետ` հիմնարկ)» բառերից հետո լրացնել «եւ համայնքային կառավարչական հիմնարկների» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Համայնքային կառավարչական հիմնարկների մասով սույն օրենքի դրույթները գործում են այնքանով, որքանով չեն հակասում «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» եւ «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության եւ այլ օրենքներին:»:

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասը «դատախազությանը,» բառից հետո լրացնել «տեղական ինքնակառավարման մարմիններին,» բառերով.

2) 3-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Համայնքային կառավարչական հիմնարկի անվանումը ներառում է մարզի, համայնքի անվանումը, ինչպես նաեւ «քաղաքապետարանի» (քաղաքային համայնքների համար) կամ «գյուղապետարանի» (գյուղական համայնքների համար) «աշխատակազմ» բառերը:»:

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածում`

1)  1-ին մասը «պետական» բառից հետո լրացնել «կամ տեղական ինքնակառավարման» բառերով.

2)  2-րդ մասը «պետական» բառից հետո լրացնել «կամ տեղական», իսկ «տուրք» բառից հետո «կամ տեղական վճար» բառերով.

3)  3-րդ մասը «պետական» բառից հետո լրացնել «կամ համայնքի» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածը «Հայաստանի Հանրապետությունը» բառերից հետո լրացնել «(համայնքային կառավարչական հիմնարկի դեպքում` համայնքը)» բառերով:

Հոդված 6. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասը`

1) «Հայաստանի Հանրապետությունն է» բառերից հետո լրացնել «(համայնքային կառավարչական հիմնարկի դեպքում` համայնքը)» բառերով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«քաղաքապետարանի կամ գյուղապետարանի աշխատակազմի հիմնարկինը` համայնքի ավագանին:»:

Հոդված 7. Օրենքի 9-րդ հոդվածում`

1) 4-րդ մասը «Հայաստանի Հանրապետության անունից» բառերից հետո լրացնել «(համայնքային կառավարչական հիմնարկի դեպքում` համայնքի անունից)» բառերով.

2) 6-րդ մասը «պետական» բառից հետո լրացնել «(համայնքային)» բառով:

Հոդված 8. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

Համայնքային կառավարչական հիմնարկի ղեկավարումն իրականացվում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան:»:

Հոդված 9. Օրենքի 11-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասը «ե» ենթակետից  հետո լրացնել հետեւյալ բառերով. «, իսկ քաղաքապետարանի (գյուղապետարանի) աշխատակազմի քարտուղարին նշանակում է համայնքի ղեկավարը».

2) 2-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Սույն կետի դրույթը չի տարածվում համայնքային կառավարչական հիմնարկի վրա:»:

Հոդված 10. Օրենքի 14-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-րդ մասով.

«3. Քաղաքապետարանի  (գյուղապետարանի)  աշխատակազմի քարտուղարի լիազորությունները սահմանվում են «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» եւ «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով:»:

Հոդված 11. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «ղեկավարի վրա» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ քաղաքապետարանի (գյուղապետարանի) աշխատակազմի քարտուղարի վրա» բառերով:

Հոդված 12. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Համայնքային կառավարչական հիմնարկի գործունեությունը կարող է դադարեցվել, եթե օրենքով սահմանված կարգով տվյալ համայնքը վերակազմակերպվում է որպես այլ վարչատարածքային միավոր: Գործունեությունը դադարեցրած համայնքային կառավարչական հիմնարկի քաղաքացիաիրավական իրավունքները եւ պարտականությունները փոխանցվում են վերակազմակերպված համայնքին:»:

Հոդված 13. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

29.12.2011
ՀՕ-343