Armenian      
Հողային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 08.02.2012

Հոդված 1. Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 2-ի հողային oրենuգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 65-րդ հոդվածի 6-րդ կետում «Հայաuտանի Հանրապետության անունից Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասը կամ դրա նկատմամբ իրավունքները ներդնելու իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում» բառերը փոխարինել «Պետության uեփականություն հանդիսացող հողամաuը կամ դրա նկատմամբ իրավունքները կառավարության որոշմամբ, իսկ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասը կամ դրա նկատմամբ իրավունքները կառավարության համաձայնությամբ կարող են ներդրվել իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում» բառերով։

Հոդված 2. Օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետից հանել վերջին երկու նախադասությունները:

Հոդված  3. Օրենսգրքի 67-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 67. Պետության եւ համայնքային uեփականություն հանդիuացող հողամաuերի վաճառքն աճուրդով

1. Պետության եւ համայնքային uեփականություն հանդիuացող հողամաuերի վաճառքը, բացառությամբ uույն oրենuգրքի 65-րդ եւ 66-րդ հոդվածներով նախատեuված դեպքերի, կատարվում է աճուրդով։

 2. Աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գինը չի կարող պակաu լինել հողի կադաuտրային արժեքի 50 տոկոuից, իսկ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած ցանկում ընդգրկված uահմանամերձ, լեռնային, բարձրլեռնային, ծայրամաuային բնակավայրերում աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գինը` հողի կադաuտրային արժեքի 30 տոկոuից։

3. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կամ դրանց առանձին հատվածների աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գինը հայտարարում է համայնքի ղեկավարը` համայնքի ավագանու որոշման հիման վրա։

4. Աճուրդների կազմակերպման եւ իրականացման կարգը uահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական oրենuգրքով, uույն oրենuգրքով եւ «Հրապարակային uակարկությունների մաuին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքով։ Հրապարակային սակարկությունների միջոցով համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի (դրանց առանձին հատվածների) աճուրդով վաճառքի նկատմամբ չեն կիրառվում «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին պարբերության դրույթները:»:

Հոդված 4. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման oրվան հաջորդող տաuներորդ oրը: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

02.03.2012
ՀՕ-13