Armenian      
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 11.09.2012

Հոդված 1. «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուuից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 1997 թվականի փետրվարի 3-ի ՀO-103 oրենքի (այuուհետ` Oրենք) 4-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «ժա» կետով.

«ժա) սահմանում է կալանավորված անձանց եւ դատապարտյալների ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ բուժաշխատողների կողմից նախաթեստային եւ հետթեստային խորհրդատվության եւ հետազոտության իրականացման կարգը:»:

Հոդված 2. Oրենքի 11-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասի «դ» կետի «ազատազրկման վայրերում գտնվողներին» բառերը փոխարինել «կալանավորված անձանց եւ դատապարտյալներին» բառերով.

2) 4-րդ մասը «հետազոտության կարգերը» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ 2-րդ մասի «դ» կետի» բառերով:

Հոդված 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ oրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

28.09.2012
ՀՕ-181