Armenian      
Պետական կենսաթոշակների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.11.2012

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-243-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին եւ 2-րդ կետերում, 2-րդ եւ 3-րդ մասերում, 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերում, 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետում «ամսական դրամական», իսկ 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերում «դրամական» բառերը փոխարինել «կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշված դրամական» բառերով:

Հոդված 2 . Օրենքի 24-րդ հոդվածում`

1) վերնագրում «Ամսական դրամական» բառերը փոխարինել «Զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար դրամական» բառերով.

2) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1.Զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու (վերահաշվարկելու) համար դրամական բավարարումը որոշվում է նրա զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար սահմանված ամսական դրամական բավարարման գումարի եւ դրանից պահված եկամտային հարկի տարբերության չափով:»:

Հոդված 3 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

03.12.2012
ՀՕ-202