Armenian      
Տեխնիկական կանոնակարգման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 30.04.2013

Հոդված 1. «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի փետրվարի 8-ի ՀՕ-19-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 4-րդ մասի «համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի» բառերը փոխարինել «համապատասխանության գնահատման գործընթացի» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) 13-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«13) համապատասխանության գնահատում` գործընթաց, որով հավաստվում է արտադրանքին, գործընթացին, համակարգին, անձին կամ մարմնին ներկայացվող պահանջների իրականացումը` փորձարկման եւ (կամ) սերտիֆիկացման եւ (կամ) հայտարարագրման եւ (կամ) տրամաչափարկման եւ (կամ) տեխնիկական հսկողության իրականացման միջոցով.».

2) 17-րդ կետի «համապատասխանության գնահատման սխեմա» բառերը փոխարինել «համապատասխանության գնահատման ընթացակարգ» բառերով.

3) 19-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«19) համապատասխանության գնահատման գործընթաց` գործընթաց, որն իրականացվում է որոշելու համար համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերով եւ (կամ) միջազգային եւ (կամ) ազգային ստանդարտներով սահմանված պահանջների կատարման ապահովումը.»:

Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «եւ կանոնակարգվող ոլորտների» բառերը հանել:

Հոդված 4. Օրենքի 20-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 8.1-ին մասով.

«8.1. Համապատասխանության գնահատման նշանակված մարմինները վճարում են պետական տուրք` «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների համաձայն:»:

Հոդված 5. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

25.05.2013
ՀՕ-41