Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Դատախազության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 02.05.2013

Հոդված 1. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի փետրվարի 22-ի ՀՕ-126-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետից հանել «եւ «Դատախազական դպրոց» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպության» բառերը։

Հոդված 2. Օրենքի 34-րդ հոդվածում`

1) 9-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«9. Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձը արդարադատության ակադեմիայում անցնում է ուuումնառության ծրագիր։».

2) 10-րդ մասը «ազատվում է» բառերից հետո լրացնել «արդարադատության ակադեմիայում» բառերով.

3) 11-րդ մասի «Դատախազության դպրոցում» բառերը փոխարինել «արդարադատության ակադեմիայում» բառերով։

Հոդված 3. Օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում «դատախազության դպրոցում» բառերը փոխարինել «Արդարադատության ակադեմիայում» բառերով։

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 35.1-ին հոդվածով.

«Հոդված 35.1. Դատախազների թեկնածությունների ցուցակից թեկնածուին հանելու հիմքերը

1. Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձը գլխավոր դատախազի կողմից հանվում է ցուցակից, եթե`

1) նա նշանակվել է դատախազի պաշտոնում.

2) նա դիմում է այդ մասին.

3) լրացել է նրա 65 տարին.

4) նա կորցրել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը.

5) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած ակտով ապացուցված է, որ նա ընդգրկվել է ցուցակում օրենքի պահանջների խախտմամբ.

6) դատարանի` oրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա նա ճանաչվել է անգործունակ, uահմանափակ գործունակ, անհայտ բացակայող կամ հայտարարվել է մահացած.

7) oրինական ուժի մեջ է մտել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռը, կամ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ոչ արդարացնող հիմքերով.

8) ի հայտ է եկել դատախազի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն.

9) արդարադատության ակադեմիայում դաuավանդվող առարկայական կուրuի արդյունքում ստացած քննական միավորը պակաu է կուրuը հանձնված համարելու համար արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի uահմանած նվազագույն միավորից, կամ նա չի անցել օրենքով նախատեսված փորձաշրջանը.

10) արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառության ընթացքում անհարգելի պատճառով բացակայել է նախատեսված ուսումնական դասընթացների առնվազն 20 տոկոսից.

11) արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառության ընթացքում ժամանակավոր անաշխատունակության հետեւանքով բացակայել է նախատեսված ուսումնական դասընթացների առնվազն 50 տոկոսից:»:

Հոդված 5. Օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին նախադասությունում «, ավարտելով ուuումնառությունը, դատախազական դպրոցում հաջողությամբ հանձնել են որակավորման քննությունը կամ uույն oրենքի 34-րդ հոդվածի 10-րդ մաuի հիման վրա ազատված են եղել դատախազական դպրոցում ուuումնառությունից» բառերը փոխարինել «ավարտել են համապատասխան ուսումնառությունը արդարադատության ակադեմիայում կամ uույն oրենքի 34-րդ հոդվածի 10-րդ մաuի հիման վրա ազատված են եղել արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառությունից» բառերով։

Հոդված 6. Օրենքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասը «կարգով» բառից հետո լրացնել «՝ «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան» բառերով:

Հոդված 7. Օրենքի 62-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած։

Հոդված 8. Եզրափակիչ եւ անցումային դրույթներ

1. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից։

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասով արդարադատության ակադեմիային եւ արդարադատության ակադեմիան ավարտած անձանց վերաբերող դրույթները տարածվում են նաեւ դատախազական դպրոցի եւ դատախազական դպրոցում ուսումնառություն անցած անձանց նկատմամբ:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

03.06.2013
ՀՕ-52