Armenian      
Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 04.12.2013

Հոդված 1. «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի նոյեմբերի 28-ի ՀՕ-286-Ն օրենքի (այսուհետ` Oրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում «քաղաքացիական ծառայողի մասնագիտական գիտելիքներին եւ աշխատանքային ունակություններին համապատասխանող» բառերը փոխարինել «քաղաքացիական ծառայողին իր զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան շնորհվող» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետը «պաշտոններ՝» բառից հետո լրացնել «առնվազն միջնակարգ կրթություն,» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետում «4-7-րդ եւ 9-րդ» բառերը փոխարինել «7-9-րդ եւ 11-րդ» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-րդ կետով.

«3) Համապատասխան մարմնի այն զինծառայողին, որը միաժամանակ՝

ա. բավարարում է տվյալ թափուր պաշտոնի անձնագրի պահանջները,

բ. այդ մասին տվել է գրավոր համաձայնություն,

գ. համարվում է տվյալ ստորաբաժանման զինծառայող եւ զբաղեցնելու է հավասարազոր կամ հավասարազոր պաշտոնի խմբին հաջորդող բարձր խմբի 3-րդ եւ 2-րդ ենթախմբերի, իսկ բարձրագույն պաշտոնների խմբի դեպքում  2-րդ ենթախմբի պաշտոն:»:

Հոդված 5. Օրենքի 15-րդ հոդվածում`

1) 8-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«8. Մրցույթի երկրորդ` հարցազրույցի փուլին մասնակցելու իրավունք են ձեռք բերում թեստավորման առաջադրանքների առնվազն 90 տոկոսին ճիշտ պատասխանած մասնակիցները:

Մասնակիցների հետ հարցազրույցն անցկացվում է հարցատոմսերով՝ մասնագիտական գիտելիքները եւ ունակությունները, գործնական կարողությունները եւ կառավարչական հմտությունները ստուգելու նպատակով: Հարցազրույցի ընթացքում մասնակցին կարող են տրվել նաեւ հարցատոմսի հարցերին առնչվող հարակից բանավոր հարցեր:

Հարցատոմսի յուրաքանչյուր հարցի պատասխանելուց հետո հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ մասնակցի պատասխանը գնահատում է առավելագույնը 10 միավորով: Հարցազրույցն ավարտելուց հետո հրապարակվում են մասնակցի հավաքած միավորների ընդհանուր քանակը եւ դրա տոկոսային արտահայտությունը: Հարակից հարցերի պատասխանները գնահատվում են հարցատոմսի համապատասխան հարցի պատասխանի համատեքստում:

Հարցազրույցի փուլում մասնակցի ստացած միավորների տոկոսային արտահայտությունը պետք է լինի առնվազն յոթանասունհինգ տոկոս՝ հարցազրույցի փուլը հաղթահարելու համար:

Մրցույթի հաղթող են ճանաչվում հարցազրույցի փուլը հաղթահարած այն երեք մասնակիցները, որոնց` թեստավորման եւ հարցազրույցի փուլերի արդյունքում ստացած տոկոսների հանրագումարը առավելագույնն է: Եթե միեւնույն առավելագույն տոկոսներ ստանալու դեպքում հնարավոր չէ պարզել մրցույթի երեք հաղթողներին, ապա միեւնույն առավելագույն տոկոսներ ստացած մասնակիցները ճանաչվում են մրցույթի հաղթողներ:

Սույն հոդվածով սահմանված կարգով հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների թիվը 4-ից պակաս լինելու դեպքում հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցները ճանաչվում են մրցույթի հաղթողներ:».

2) 10-րդ մասի երկրորդ պարբերության «քվեարկության» բառը փոխարինել «գնահատման» բառով.

3) 13-րդ մասի առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Եթե մրցույթի մասնակիցներից ոչ մեկը թեստավորման առաջադրանքների առնվազն 90 տոկոսին ճիշտ պատասխան չի տվել, կամ հարցազրույցի մասնակիցներից ոչ մեկը չի ստացել հանձնաժողովի ներկա գտնվող անդամների գնահատականների առավելագույն հնարավոր միավորների առնվազն 75 տոկոսը եւ մրցույթում հաղթող չի ճանաչվել, կամ համապատասխան մարմնի ղեկավարը, իսկ Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմում` Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, սույն հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված դեպքում կայացրել է մրցույթում հաղթող չճանաչելու մասին որոշում, ապա անցկացվում է նոր մրցույթ:»:

Հոդված 6. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասում «, բացառությամբ սույն օրենքի 35-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքի» բառերը հանել:

Հոդված 7. Օրենքի 20-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ մասի «երեք տարին մեկ» բառերը փոխարինել «երեք տարին լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան չորս տարին լրանալը» բառերով.

2) 6-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետով.

«4) 63 տարին լրացած քաղաքացիական ծառայողները:».

3) 10-րդ մասի առաջին պարբերությունը «աստիճան» բառից հետո լրացնել «կամ տվյալ պաշտոնում մեկ անգամ ատեստավորվել են» բառերով.

4) 11-րդ մասի 2-րդ կետի երրորդ պարբերության «հոդվածով» բառը փոխարինել «հոդվածի 7-րդ մասով եւ 8-րդ մասի առաջին ու երկրորդ պարբերություններով» բառերով.

5) 12-րդ մասի առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հարցազրույցի արդյունքները (ճիշտ կամ սխալ լինելը) գնահատում է ատեստավորման հանձնաժողովը, որը հարցազրույցի արդյունքների հիման վրա յուրաքանչյուր մասնակցի համար անցկացնում է քվեարկություն: Ատեստավորման հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ քվեարկում է կողմ կամ դեմ: Ատեստավորման հանձնաժողովը թեստավորման եւ հարցազրույցի արդյունքներով ընդունում է հետեւյալ որոշումներից մեկը.

1) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին.

2) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին:»:

Հոդված 8. Օրենքի 35-րդ հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ նախադասությունում «մեկ անգամ` չորս տարի ժամկետով» բառերը հանել:

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

17.12.2013
ՀՕ-117