Armenian      
Գովազդի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 17.12.2014

Հոդված 1. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1996 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-55 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 13-րդ հոդվածի 1-ին կետը «բնության պահպանության,» բառերից հետո լրացնել «մշակույթի,» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 12-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«12. Արգելվում է վիճակախաղի, շահումով խաղի, խաղատան, գիշերային ակումբի,  ծխախոտի, ինչպես նաեւ սույն օրենքով՝ հեռուստատեսությամբ գովազդի համար արգելված ապրանքների եւ ծառայությունների՝ որպես հովանավորների  հիշատակումը Հանրային հեռուստատեսությամբ:»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

30.12.2014
ՀՕ-228