Armenian   Russian    
Օտարերկրացիների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 18.05.2015

Հոդված 1. «Օտարերկրացիների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀO-47-Ն oրենքի 42-րդ հոդվածում «Անհատական տվյալների մասին» բառերը փոխարինել «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» բառերով, իսկ օրենքի ամբողջ տեքստում «անհատական տվյալներ» բառերը՝ «անձնական տվյալներ» բառերով` համապատասխան հոլովաձեւերով:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հուլիսի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

13.06.2015
ՀՕ-51