Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Դրամարկղային գործառնությունների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 24.11.2015

Հոդված 1. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-501-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «գյուղատնտեսական մթերքներ» բառերը փոխարինել «գյուղատնտեսության արտադրանք, այդ թվում՝ գյուղատնտեսական մթերք եւ գյուղատնտեսական հումք» բառերով, իսկ «գյուղատնտեսական մթերքների» բառերը՝ «գյուղատնտեսության արտադրանքի, այդ թվում՝ գյուղատնտեսական մթերքի եւ գյուղատնտեսական հումքի» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

09.12.2015
ՀՕ-147